Vaihdevuosi-iän jälkeisellä hormonihoidolla ei merkittävää yhteyttä muistisairauksien riskiin

Väitös neurologian alalta

Väittelijä: MD, MPH Bushra Imtiaz

Aika ja paikka: 20.1.2017 klo 12, Canthian luentosali CA100, Kuopion kampus

MD, MPH Bushra Imtiazin väitöstutkimuksessa vaihdevuosi-iän jälkeisellä hormonihoidolla ei havaittu merkittävää yhteyttä muistisairauksien riskiin. Pitkäaikainen, yli 10 vuoden käyttö oli yhteydessä matalampaan Alzheimerin taudin riskiin. Tämä voi selittyä pitkäaikaiskäyttäjien eroilla muuhun väestöön verrattuna tai hormonihoidon ajoituksella.

Imtiaz selvitti tutkimuksessaan hormonihoidon yhteyttä Alzheimerin tautiin, dementiaan ja tiedollisiin toimintoihin. Aineistona oli kaksi valtakunnallista tapaus-verrokkitutkimusta ja kaksi kohorttitutkimusta. Aiempien tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia: osassa hormonihoidon on näytetty suojaavan muistisairauksilta, osassa puolestaan lisäävän niiden riskiä.

Alzheimerin tauti yleisempi naisilla mahdollisesti vaihdevuosien hormonaalisten muutosten vuoksi

Noin 60–80 prosenttia dementiatapauksista johtuu Alzheimerin taudista. Kaksi kolmasosaa sairastuvista on naisia. Vaihdevuosi-iässä tapahtuva estrogeeni- ja progesteronitasojen hiipuminen voi olla yksi selitys sille, että dementiariski on naisilla suurempi kuin miehillä. Korkeamman eliniän odotteen vuoksi vaihdevuosi-iän jälkeinen aika on nykyään naisilla noin kolmasosa elinajasta.

Estrogeenireseptoreja ilmentyy myös aivoissa, etenkin hippokampuksessa ja muilla aivoalueilla, joilla tapahtuu muutoksia Alzheimerin taudissa. In vitro- ja eläintutkimuksisssa estrogeenin on osoitettu suojaavan hermosoluja muun muassa tehostamalla mitokondrioiden toimintaa ja tehostamalla aivojen sokeriaineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Näin ollen vaihdevuosi-iän hormonaalinen muutos on biologiselta kannalta mahdollinen selitys naisten miehiä suuremmalle alttiudelle sairastua muistisairauksiin.

Hormonihoidon ajoituksella voi olla merkitystä

Hormonihoidon ja muistisairauksien välinen yhteys on monimutkainen, sillä siihen vaikuttavat myös perinnölliset tekijät, kuten APOE ε4-geenityyppi, ja elämäntapatekijät, kuten koulutus, liikunta, tupakointi, sosioekonominen asema ja sosiaalinen aktiivisuus. Myös vaihdevuosien syyllä ja vaiheella, hormonihoidon ajoituksella suhteessa vaihdevuosiin sekä hormonihoidon tyypillä, kestolla ja antoreitillä näyttäisi olevan merkitystä.

Imtiazin väitöstutkimuksessa selvitettiin vaihdevuosien jälkeen tapahtuneen munasarjojen poiston, kohdunpoiston tai molempien yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin sekä hormonihoidon yhteyttä Alzheimerin taudin ja dementian riskiin sekä tiedollisiin toimintoihin kahdessa maanlaajuisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa ja kahdessa pitkittäistutkimuksessa.

Tulosten perusteella vaihdevuosi-iän jälkeen tehty munasarjojen tai kohdun poisto ei liity muistisairauksien riskiin. Tulokset olivat samanlaiset riippumatta toimenpiteiden syystä tai käytetystä hormonihoidosta. Naiset, jotka olivat käyttäneet hormonihoitoa pisimpään, yli 10 vuotta, suoriutuivat paremmin episodimuistia ja tiedollisia toimintoja yleisesti mittaavista testeistä. Heillä oli myös pienempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Lyhytkestoinen hormonihoidon käyttö oli puolestaan yhteydessä korkeampaan Alzheimerin taudin riskiin alle 65-vuotiailla naisilla. Vaikka nämä tulokset eivät selittyneetkään elämäntapatekijöillä tai sosioekonomisella asemalla, on mahdollista että ne johtuvat pitkä- ja lyhytaikaiskäyttäjien välisistä eroista. Toinen mahdollinen selitys on, että hormonihoidolla on suojavaikutuksia vain silloin, jos se aloitetaan hermosolujen ollessa vielä riittävän vaurioitumattomia.

MD, MPH Bushra Imtiazin väitöskirja Hormone therapy and the risk of dementia, cognitive decline, and Alzheimer’s disease tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kati Juva HUSista ja kustoksena professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10861?encoding=UTF-8

 

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin