Roolipohjainen resurssienhallinta helpottaa pelastustoimen tilannejohtamista

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta
Väittelijä: YTM, LiTM Taina Kurki
Aika ja paikka: 21.1.2017, 10.00, SN100, Snellmania, Kuopion kampus

Pelastustoimi on suurien muutosten edessä. Se julkaisi strategian Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jonka tiimoilta käynnistetiin pelastustoimenuudistushanke. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa strategian vaatimat muutokset.

Pelastustoimi pyrkii kokonaisuutena jatkuvaan kehitykseen vastatakseen paremmin palveluntarpeeseen, kokonaisuutena kehittämään jatkuvasti palveluitaan vastatakseen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, sekä varautumaan paremmin uhkiin, onnettomuuksiin ja laajempiin hätä- ja häiriötilanteisiin. Näin se vastaa oikea-aikaisesti yhteiskunnan tarpeeseen, kuten riskeihin ja erikokoisiin onnettomuuksiin, sekä näitä laajempiin tapauksiin.

YTM, LiTM Taina Kurjen väitöskirjassa esitellään tiedonhallintamalli, jonka avulla pelastustoimen hallittu tieto on käytettävissä niin organisaation kehittämiseen kuin tilannejohtamiseenkin.

 

Hyvän tiedonhallinnan merkitys organisaation kehitysprosessissa on suuri

Tietojohtaminen ja tiedonhallinta ovat tänä päivänä keskeisessä roolissa puhuttaessa organisaatioista ja niiden toiminnoista. Toimiva tiedonhallinta on edellytys organisaation johtamiselle ja sen jatkuvalle kehittämisprosessille. Tiedonhallinnalla pyritään tiedon hallittuun keräämiseen, tallentamiseen ja saatavuuteen. Tilannejohtamisessa reaaliaikainen tiedonhallinta on merkittävässä roolissa.

Oikea tieto oikeaan aikaan oikealle henkilölle helpottaa senhetkisen tilanteen arviointia ja tulevaisuuden ennustamista. Tämän lisäksi sähköisesti hallittu tieto on käytettävissä takautuvasti tilanteen tarkasteluun, analysointiin ja tilanteesta oppimiseen.

 

Pääsynhallinnan ja resurssienhallinnan integraatiolla parempaan tilannetietoisuuteen organisaatiossa

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan roolipohjaisen pääsynhallinnan (RBAC) metodologian hyötyjä sähköisille tietojärjestelmille tiedonhallinnan näkökulmasta, ja kuinka tiedon rakenteellisuus vaikuttaa sen saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Roolipohjaista pääsynhallintaa voidaan hyödyntää niin tietoturvallisuuden kuin käytettävyydenkin näkökulmasta. Tämän lisäksi se toimii hyvänä tiedon suodatusmetodologiana.

Roolitettu operatiivinen työ ja roolitettu tietojärjestelmien käyttö voidaan yhdistää roolipohjaiseksi resurssienhallinnaksi, jolloin tilannejohtamisen tietoisuus kokonaiskapasiteetista paranee. Samalla voidaan myös arvioida, millainen mahdollisuus organisaatiolla on vastata erilaisiin palvelutilanteisiin, sillä nimenomaisella hetkellä ja tilanteen muuttuessa.

YTM, LiTM Taina Kurjen tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Roolipohjainen resurssienhallinta tiedonhallinnan työkaluna pelastustoimessa tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mikko Siponen, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena dosentti Matti Nykänen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10884?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin