Puutteellinen tiedonhallinta lisää haittatapahtumien määrää sairaaloissa

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta

Väittelijä: TtM Virpi Jylhä

Aika ja paikka: 20.1. klo 12, MD100, Mediteknia, Kuopion kampus

Toimiva tiedonhallinta on edellytys turvalliselle hoidolle. Terveystieteiden maisteri Virpi Jylhä havaitsi väitöstutkimuksessaan, että puutteellinen tiedonhallinta oli yhteydessä haittatapahtumien määrään sairaaloissa. Muun muassa kirjaamiseen liittyvät virheet sekä tiedon välittämiseen liittyvät vaikeudet myötävaikuttivat lääkkeiden antamiseen liittyviin virheisiin, hoitoon liittyviin kanteluihin sekä tiedonhallintaan liittyvien haittatapahtumien syntyyn.

Organisaation tietokulttuuri vaikuttaa hoitotyössä tarvittavan tiedon hakuun, tallentamiseen, siirtoon ja käyttöön luoden olosuhteet, jotka mahdollistavat virheiden syntymisen. Täten toimintatavat saattavat heikentää potilasturvallisuutta. Terveydenhuollossa potilaan hoitoon liittyvää tietoa käsitellään hoidon eri vaiheissa.

– Hoitoon liittyvät päätökset tehdään saatavilla olevan tiedon perusteella, jonka vuoksi tiedonhallinnan toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikea tieto, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja muodossa on turvallisen tiedonhallinnan periaate, Jylhä toteaa.

 

Yhtenäinen ohjeistus vähensi kirjaamisen virheitä

Jylhä havaitsi, että yhtenäinen ohjeistus sähköisen potilastiedon kirjaamisesta, välittämisestä sekä käytöstä vähensi kirjaamiseen liittyviä virheitä sekä tiedon häviämistä vuoron vaihdon tai potilaan siirron yhteydessä. Organisaation asianmukaisella ohjeistuksella onkin merkittävä rooli turvallisessa tiedonhallinnassa. Tutkituista yksiköistä joka viidennessä työkäytännöt perustuivat pääosin kirjoittamattomiin sääntöihin. Yhtenäiset ohjeistukset olivat käytössä kahdessa kolmasosassa yksiköistä.

Tutkimustulosten perusteella sairaalan johdon tulisi panostaa vahvemmin turvallisten tiedonhallintakäytäntöjen kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista vain neljäsosa koki, että potilasturvallisuus on sairaalan johdon ykkösprioriteetti. Vastaavasti viidesosa hoitajista uskoi, että sairaalan johto yrittää ratkaista tiedonhallintaan liittyviä ongelmia.

 

Puutteellinen kirjaaminen lisää tiedon häviämistä potilassiirroissa

Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä tiedonhallinnassa potilasturvallisuuden näkökulmasta. Erityisesti potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi-liitä toiminnolla tai käsin on riskialtista. Puutteellinen kirjaaminen lisää myös tiedon häviämistä potilassiirtojen yhteydessä. Tiedon siirto vaikuttaakin olevan virhealttein vaihe tiedonhallinnassa tutkimuksessa käytetyn rekisteriaineiston perusteella.

Jylhä kehitti ja testasi väitöstutkimuksessaan mallia, joka yhdistää organisaation tietokulttuurin, tiedonhallintaan liittyvät vaaratilanteet sekä hoitoon liittyvät haittatapahtumat. Lisäksi tutkimus antoi lisää tietoa tiedonhallinnan poikkeamista. Tutkimusaineisto koostui Valviran virallisista lausunnoista ja ratkaistuista kanteluista, sairaalan vaaratapahtumien raportointijärjestelmään (HaiPro) kirjatuista ilmoituksista sekä sairaanhoitajille kohdennetusta kyselytutkimuksesta, jossa mukana oli 32 sairaalaa.

Jylhän mukaan tiedonhallinnan kehittäminen terveydenhuollon organisaatioissa vaatii tiedonhallinnan prosessin kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tiedonhallinta on jatkuva prosessi, jonka osa-alueet vaikuttavat toisiinsa.

– Turvallinen tiedonhallinta edellyttää, että tiedon tarve on tunnistettu, tieto on saatavilla tarvittaessa ja tallennettu oikeaan paikkaan hyödyntämistä varten.

Terveystieteiden maisteri Virpi Jylhän sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja ”Information Management in Health Care. A Model for Connecting Information Culture and Patient Safety” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Pertti Mustajoki Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10885?encoding=UTF-8

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin