Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjauksen resurssit vähentyneet ja niissä on sairaalakohtaisia eroja

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä: KL Arja-Irene Tiainen

Aika ja paikka: 10.2.2017 klo 12, AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Sairaanhoitajaopiskelijoita ohjaavat sairaanhoitajat kokevat ohjaukseen käytettävissä olevan ajan vähentyneen ja opiskelija-aineksen muuttuneen haastavammaksi. Toisaalta ohjaajat hyödyntävät aikaisempaa paremmin opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä tukevia ohjausmenetelmiä. Käytettävissä olevissa ohjusresursseissa näyttäisi olevan pysyviä eroja sairaaloiden välillä. Tulokset käyvät ilmi yliopettaja, kasvatustieteen lisensiaatti Arja-Irene Tiaisen väitöstutkimuksesta, jossa arvioitiin harjoittelua ohjaavien sairaanhoitajien ohjausorientaation muutosta 1999−2010.

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu ohjaajan ja ohjattavan välillä sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaustilanteissa. Ohjaavat sairaanhoitajat edistävät parhaiten opiskelijan oppimista antamalla opiskelijalle mahdollisuuden tehdä mahdollisimman paljon itse. Ohjaavien sairaanhoitajien kokemat onnistuneet ohjaustilanteet liittyvät opiskelijan kädentaitojen oppimiseen, joka mahdollistetaan antamalla sairaanhoitajaopiskelijan harjoitella mahdollisimman paljon erilaisia hoitotoimenpiteitä harjoittelun aikana. Tutkimus osoitti palautteen antamisen ja kannustamisen tärkeyden oppimisen edistämisessä. Kannustamisen merkitys oppimisen edistämisessä ei ole aiemmissa ohjaamisen tutkimuksissa noussut näin selkeästi esille.

Tutkimuksessa todettiin, että sairaanhoitajaopiskelijalta vaaditaan nykyään enemmän oma-aloitteisuutta harjoittelussa kuin aiemmin. Itsenäisen päätöksenteon ja oma-aloitteisuuden vaatimus on lisääntynyt sairaanhoitajan työssä, joten sama vaade kohdistuu myös sairaanhoitajaopiskelijoihin. Tutkimus osoitti, että sairaanhoitajaopiskelijoiden joukossa on myös niitä, jotka eivät ole motivoituneita harjoittelussa opiskeluun. Ohjaavan sairaanhoitajan negatiiviseksi kokema sairaanhoitajaopiskelijan persoonallisuus nousi tärkeimmäksi ohjausta vaikeuttavaksi tekijäksi. Negatiivisen persoonallisuuden vaikeaksi kokeminen on yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Arja-Irene Tiainen pohti väitöstutkimuksessaan, onko tähän syynä mahdollisesti sairaanhoitajaopiskelijoiden määrän ja sitä kautta haastaviksi ja motivoitumattomiksi koettujen ohjattavien lisääntyminen.

Väitöstutkimuksen mukaan tutkituissa keskussairaaloissa on tilastollisesti merkitsevät erot siinä, miten niissä työskentelevät sairaanhoitajat kokevat opiskelijaohjaukseen käytettävissä olevat resurssit. Yhdessä kolmesta keskussairaalasta koettiin molemmilla mittauskerroilla olevan pienemmät resurssit kuin kahdessa muussa keskussairaalassa. Sairaaloiden resurssieroja sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaamiseen ei ole aiemmissa tutkimuksissa osoitettu.

Tutkimuksessa kehitetty ohjausorientaation malli on hyödyllinen niin sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjauksessa kuin myös potilaan hoidonohjauksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat sen, että tarvetta ohjaavien sairaanhoitajien ohjaajakoulutukselle on jatkossa ja sen kehittäminen on tarpeellista.

Kasvatustieteen lisensiaatti Arja-Irene Tiaisen kasvatustieteen alan väitöskirja ”Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajien ohjausorientaatio ja sen muutokset 1999−2010” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii KT, dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja kustoksena professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10975?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin