Uutta tietoa osaajayhteisöjen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä

Väitös palvelujohtamisen alalta

Väittelijä: KTM Ilpo Pohjola

Aika ja paikka: 17.2. klo 12, AU 100, Aurora, Joensuun kampus

Osaamispääoma on kilpailukyvyn rakentamisen, kasvattamisen ja säilyttämisen keskeinen elementti osaamislähtöisissä organisaatioissa. Kauppatieteiden maisteri Ilpo Pohjola havaitsi väitöstutkimuksessaan, että osaajayhteisö voi oikeissa olosuhteissa parantaa organisaatioiden osaamista ja tukea niiden tuotekehitystä, alueellisia innovaatioita sekä osaamiseen perustuvien yritysten kehittymistä.

Pohjola löysi väitöstutkimuksessaan kolme ennakkoehtoa, joilla osaajayhteisöt saavuttavat niille asetetut tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. On ensinnäkin tärkeää tiedostaa, millaiset ihmiset ovat sopivimmat ratkaisemaan valittua ongelmaa tai käsittelemään valittua aihetta. On myös selvitettävä osallistujien motiivit yhteisön työhön osallistumiseen. Lisäksi on kartoitettava ne olosuhteet, joissa yhteisöllinen oppiminen ja tiedonvaihto tuottavat parhaat mahdolliset tulokset.

Organisaatioiden osaamispääoma rakentuu useista eri elementeistä, jotka ovat tietojohtamisen lähtökohtana. Erityisen huomionarvoisia ovat tiedon hankinta, hyödyntäminen ja soveltaminen. Lisäksi organisaatioilla on osaamispääoman elementteinä sosiaalista, inhimillistä ja organisaation pääomaa. Näiden avulla organisaatio on kykenevämpi sen kilpailukykyä parantaviin uusiin innovaatioihin.

Pohjola tarkasteli väitöstutkimuksessaan osaajayhteisöä avoimena innovaatioympäristönä. Hän selvitti erityisesti uuden tiedon luomista ja siirtämistä organisaation hyödyksi avoimessa innovaatioympäristössä. Väitöstutkimuksessa oli tavoitteena parantaa ymmärrystä niistä rajoitteista ja mahdollisuuksista, joita on yhteisöissä tapahtuvissa sosiaalisissa prosesseissa. Tutkimuksessa löydetyt rajoitteet ja mahdollisuudet selittävät niitä olosuhteita, joissa osaajayhteisöt kykenevät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksessa kuvatuissa organisaatioiden rajojen yli tapahtuvissa sosiaalisissa prosesseissa osallistujien hiljaista sekä näkyvää tietoa jaetaan osallistujien kesken. Parhaimmillaan näissä prosesseissa yhteisön jäsenet voivat omaksua uutta tietoa ja osaamista.

Pohjola tutki ilmiötä kolmessa eri kontekstissa: 1) Akateemisen maailman ja julkisten organisaatioiden sekä yritysten välistä yhteistyötä osaajayhteisöissä, 2) kansainvälisen konsernin työskentelyä asiakasrajapinnassa osaajayhteisöjä hyödyntäen sekä 3) osaajayhteisöä itseään uuden tiedon luomisen ja siirtämisen foorumina.

Kauppatieteiden maisteri Ilpo Pohjolan palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Communities of Practice as an Open Innovation Environment for Knowledge Creation and Transfer” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimii professori Wim Vanhaverbeke Hasseltin yliopistosta sekä kustoksena professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11020?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin