Poikien opiskelumotivaatio kouluaineissa kukoisti tavoitteellisen musiikinopiskelun yhteydessä

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta

Väittelijä: FL Helena Tuomela

Aika ja paikka: 11.3. klo 12, Sampo-sali, Savonlinnan kampus

Musiikkia tavoitteellisesti harrastavilla oppilailla on myönteisemmät käsitykset sekä opiskelusta että omista kyvyistään kuin muilla peruskoululaisilla.  Erot olivat selviä verrattaessa musiikkipainotteisen koulun ja tavallisen peruskoulun 6.–9. luokkalaisten opiskelumotivaation osatekijöitä. Filosofian lisensiaatti Helena Tuomelan tutkimus tarkasteli varhaisnuorten opiskelumotivaatiota peruskoulussa, jossa tavoitteellinen musiikinopiskelu oli osa nuorten opintopolkua.

Musiikkipainotteisessa koulussa  peruskoulu ja musiikkioppilaitos tuottivat yhdessä oppilaille integroidun oppimisympäristön, jossa oppilaat opiskelivat koulupäivän aikana taiteen perusopetuksen tavoitteiden mukaisia musiikkiaineita. Tutkimus paljasti, että musiikkipainotteisessa koulussa etenkin pojat asennoituivat tavallisen peruskoulun poikia myönteisemmin varsinkin äidinkielen ja kielten opiskeluun.

Tuomela syventyi tutkimuksessaan oppilaiden motivaation ja soittajaidentiteetin kehitykseen sekä yleisellä että yksilöllisellä tasolla. Yleisellä tasolla vertailtiin samanikäisten eri koulumuotojen opiskelijoiden käsityksiä kouluaineista, ja yksityisellä tasolla syvennyttiin musiikkipainotteisen koulun oppilaiden mielipiteisiin omasta musiikinopiskelustaan.

Tutkimuksen mukaan oppilaat viihtyivät musiikkipainotteisessa opiskelussa, vaikka heidän musiikilliset polkunsa saivat yläkouluvaiheessa yksilöllisiä suuntia. Nuoren soittajaidentiteetti näytti noudattavan nuorten ikäkaudelle tyypillistä kehityslinjaa siinä mielessä, että itselle myönteiset kokemukset vahvistivat suhdetta soittamiseen, kun taas esimerkiksi koettu aikapula ja riittämättömyyden tunne heikensivät soittohaluja. Musiikkiharrastus jatkui sitä varmemmin, mitä tärkeämmäksi osaksi nuoren omaa identiteettiä se muodostui.

Filosofian lisensiaatti Helena Tuomelan kulttuurintutkimuksen alaan liittyvä väitös Soittavat nuoret koulussa. Tapaustutkimus musiikkipainotteista koulua käyvien 6.–9.-luokkalaisten musiikkiaineiden opiskelumotivaatioon ja soittajaidentiteettiin liittyvistä arvostuksista tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Juha Ojala Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Antti Juvonen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11135?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin