Liikunnalliset harjoitteet tukevat ensimmäisen luokan oppilaiden teknistä lukutaitoa ja tasapainotaitoa

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä: KM Päivi Ruotsalainen

Aika ja paikka: 21.4.2017 klo 12 sali AG100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Kasvatustieteen maisteri Päivi Ruotsalaisen väitöstutkimuksessa havaittiin, että luokassa koulupäivän aikana toteutetuilla liikunnallisilla harjoitteilla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus oppilaiden tasapainotaitoon ja teknisen lukutaitoon. Tasapainoa ohjataan pikkuaivojen välityksellä, jonka tiedetään olevan yhteydessä kielenkehitykseen sekä spatiaaliseen hahmotus- ja päättelykykyyn. Tytöt olivat sekä teknisessä lukutaidossa että lukusujuvuudessa poikia parempia koko tutkimusjakson ajan.

Myös liikunnan harrastamisella on vaikutusta, sillä oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuva liikunta oli merkitsevästi yhteydessä tasapainon muutokseen. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että jopa pienellä toiminnan muutoksella on mahdollisuus vaikuttaa ensimmäisen luokan oppilaiden tasapainotaitoon ja teknisen lukutaidon kehittymiseen. Koulu tarjoaakin paljon erilaisia mahdollisuuksia motoristen taitojen vahvistamiseen.

Liikunnallisten harjoitteiden hyöty näkyy erityisesti pojilla

Tutkimuksessa mukana olleiden poikien motorisilla taidoilla oli selvä yhteys tekniseen lukutaitoon. Tämä tulos antaa viitteitä havaintomotoristen taitojen ja käsittelytaitojen hyödystä oppimiseen. Koulussa näitä taitoja tulisi vahvistaa eri menetelmin. Ruotsalainen pohtii, voisiko toiminnan ja liikkeen avulla tukea oppilaiden, erityisesti poikien koulunkäyntiä ja oppimismotivaatiota, sillä näyttää siltä, että erityisesti pojat hyötyvät näistä eri menetelmin toteutetuista harjoitteista.

Liikunnalliset harjoitteet osana opetusta

Tutkimuksessa liikunnalliset harjoitteet lisäsivät lasten kouluviikkoon noin 30 minuuttia liikettä ja toiminnallisuutta, mikä tukee valtakunnallista tavoitetta liikunnan lisäämisestä koulupäivään. Tutkimukseen osallistuneet opettajat ja oppilaat pitivät luokassa lisättyä liikuntaa positiivisena asiana. Harjoitteiden aloitusvaiheessa joidenkin oppilaiden toiminta oli levotonta ja jopa häiritsevää, mutta toiminnan tultua tutuksi työskentely muuttui joustavaksi ja liikunnalliset harjoitteet olivat luonnollinen osa päivittäistä opiskelua. Opettajien mukaan oppilaiden motoriset taidot paranivat toistojen myötä, ja oppilaat pystyivät suorittamaan vaativampia harjoitteita.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan suositella, että liikunnallisia harjoitteita ja toiminnallista opetusta käytetään opetusmenetelminä kouluissa. Liikunnallisilla harjoitteilla on mahdollista muuttaa koulun toimintakulttuuria oppimista ja etenkin ensimmäisen luokan oppilaiden motoristen taitojen kehitystä tukevaksi toiminnaksi.
Etenkin niille lapsilla, joilla ei ole ohjattua liikuntatoimintaa vapaa-ajalle, olisivat liikunnalliset harjoitteet koulussa hyödyllisiä.

Kasvatustieteen maisteri Päivi Ruotsalaisen väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Pertti Väisänen Itä-Suomen yliopistosta

Päivi Ruotsalainen on syntynyt vuonna 1975 Joensuussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1994 Juuan lukiosta. Hän on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi ja luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 1998. Ruotsalainen toimii tällä hetkellä luokanopettajana Joensuun normaalikoulussa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa: https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11180?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin