Potilastietojärjestelmien käytön riskejä ennakoitava nykyistä paremmin

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta

Väittelijä: TtM Sari Palojoki

Aika ja paikka: 21.4.2017 klo 12, Mediteknia MD100, Kuopion kampus

Potilastietojärjestelmät tuovat mukanaan monia hyötyjä, mutta tietojärjestelmien korkea käyttöönottoaste monimutkaisessa terveydenhuoltoympäristössä aiheuttaa myös virheitä ja vaaratapahtumia. Potilasturvallisuuden näkökulmasta keskeistä on näiden virheiden ennakointi, tunnistaminen ja korjaaminen.

Terveystieteiden maisterin Sari Palojoen väitöstutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää ja validoida potilastietojärjestelmien käyttäjille kohdennettu riskienarviointityökalu virheiden hallintaan ja ennaltaehkäisemiseen. Potilastietojärjestelmien riskienarviointityökaluja ei ole aiemmin kehitetty kliiniseen käyttöön laajamittaisesti.

Palojoen kehittämä uusi ennakoivan riskienhallinnan työkalu, FIN-TIERA, osoitti alustavia mittausominaisuuksia tutkimuksessa. Sen käyttöönotto voi edistää organisaatioiden sietokykyä (resilienssi) potilastietojärjestelmien virhetilanteiden osalta. FIN-TIERA voidaan ottaa koekäyttöön sairaalaympäristössä, ja tutkimus suosittaa sen käyttöönottoa tulevaisuudessa osana terveydenhuollon vika- ja vaikutusanalyysiä (HFMEA, Healthcare Failure Mode and Effects Analysis).

Palojoen tutkimus tuo uutta tietoa terveydenhuollon tietohallinnon ja potilasturvallisuuden alueille, ja sillä on merkitystä käytännön toiminnalle. Vastaavanlaisia tietojärjestelmien käyttäjänäkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on julkaistu kansainvälisessäkin tiedekirjallisuudessa vain vähän.

Potilastietojärjestelmien aiheuttamia vaaratapahtumia ja virhetyyppejä esiintyy Suomessa

Palojoki hyödynsi tutkimuksessaan kolmea eri tyyppistä tutkimusaineistoa. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäkäyttäjien tuottamia aineistoja: vapaaehtoisen vaaratapahtumarekisterin aineisto koostui 2379 raportista ja tietojärjestelmien käyttäjille kohdennettu, tässä tutkimuksessa kehitetty kysely 2864 vastauksesta. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin Valviran lääkintälaitedirektiiviin (2007/47/EC) valvontaan liittyvä, koko Suomea koskeva aineisto vuosilta 2010–2015.

Potilastietojärjestelmien aiheuttamia virheitä esiintyi Palojoen tutkimuksessa merkittävästi enemmän kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Tämä saattaa johtua muun muassa potilastietojärjestelmien korkeasta käyttöönottoasteesta, mikä synnyttää myös uudenlaisia virhetyyppejä.

Käyttäjät arvioivat, että moniin muissa tutkimuksissa tunnistettuihin virhetyyppeihin, kuten käyttökatkoihin, on liittynyt omassa työympäristössä korkea riskitaso. Tilastollisesti merkitseviä eroja saatiin erityisesti ammattiryhmien ja yksiköiden välisissä tuloksissa.

Tutkimus osoitti, että kohdennettu käyttäjäkoulutus mahdollistaa nykyistä paremman virhetilanteiden hallinnan. Tutkimuksessa tunnistettiin myös lukuisia kehitystarpeita tämänhetkisissä potilastietojärjestelmien turvallisuuden seurantajärjestelmissä.

Terveystieteiden maisteri Sari Palojoen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja The understanding and prevention of technology-induced errors in Electronic Health Records: A path toward health information technology resilience tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Karina Aase Stavangerin yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Palojoki työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuspäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eHealth- ja eWelfare- sekä tietorakenneyksiöiden varayksikkö- ja yksikköpäällikkönä.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa:

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11178?encoding=UTF-8

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin