Läpinäkyvä johtamisjärjestelmä vahvistaa luottamusta ja muutoksen johtamista organisaatiossa

Väitös palvelujohtamisen alalta

Väittelijä: KTM Kirsti Malkamäki

Aika ja paikka: 18.5.2017 klo 12, Aurora AU100, Joensuun kampus

Luottamus on yksi hyvän johtamisen ominaispiirre ja voimavara, joka parantaa yrityksen suorituskykyä. Sen merkitys korostuu entisestään, kun työelämän epävarmuustekijät lisääntyvät sekä uudet yhteistyömuodot organisaatioiden sisällä ja välillä yleistyvät. Samalla johtamisen kehittämisestä on tullut yhä tärkeämpää, jotta luottamus toimijoiden välillä eri yhteistyö- ja organisaatiotasoilla saavutettaisiin ja kyettäisiin ylläpitämään.

Luottamus liiketoiminnan johtamisessa herättää vilkasta keskustelua. Sekä tutkimuksessa että yleisessä keskustelussa nostetaan toistuvasti esille luottamus johtamisen välineenä, jonka on katsottu joko sulkevan pois valvonnan tarpeen tai vähentävän sitä olennaisesti.

Kauppatieteen maisteri Kirsti Malkamäen väitöstutkimus osoittaa, että muutoksen johtamista ja yhdenmukaisia johtamiskäytäntöjä tukeva valvonta vahvistaa luottamusta sekä organisaatioon että toimijoiden välillä. Läpinäkyvä johtamisjärjestelmä on tässä avainasemassa.

Valvonta saa kuitenkin myönteisen tai kielteisen merkityksen sen mukaan, mitä se tuottaa. Luottamusta rakentavat ennen muuta sellaiset valvontamenettelyt, jotka edistävät työssä onnistumista ja tuloksen tekemistä. Muutoksen johtamisessa hyödyllisiksi työvälineiksi koetaan oikeudenmukainen, läpinäkyvä mittaaminen ja läpinäkyvät valvontamenettelyt. Sitä vastoin epätarkoituksenmukaisen tarkka ohjeistus ja valvonta aiheuttavat tehottomuutta ja jäykistymistä.

Väitöstutkimus osoittaa myös sen, että johdon kyky perustella päätöksensä ja kuunnella henkilöstöä ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen ylläpitämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Toimiva palautejärjestelmä koetaan merkittävänä kanavana vaikuttaa. Vastapalaute on merkki kuulluksi tulemisesta, mikä kannustaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen yhteistyönä. Sähköisten viestintäkanavien läpinäkyvyys ja mahdollisuus vaihtaa ajatuksia kasvotusten täydentävät toisiaan.

Ei-henkilöityvä luottamus tukee henkilöiden välistä luottamusta

Suuren organisaation johtaminen ei voi perustua pelkästään henkilöiden väliseen luottamukseen. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat henkilöstä riippumattomia, organisaation sisäisiä toimintamalleja ja numeerisia tavoitteita, jotka muodostavat perustan henkilöiden ja eri yksiköiden väliselle yhteistyölle ja luottamukselle. Johtamisjärjestelmä kuvaa ja määrittelee, mitä luottamuksenarvoinen toiminta organisaatiossa käytännössä tarkoittaa. Siten yhdenmukaiset odotukset sekä oikeuttavat että velvoittavat toimimaan roolin mukaisesti.

Malkamäen laadullisen tapaustutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä luottamuksen kehittymisestä erityisesti tilanteessa, jossa kaupan alan organisaation johtamisjärjestelmää uudistetaan merkittävästi. Tutkimusaineisto perustuu operatiivisessa keskijohdossa johto- ja päällikköasemissa toimivien esimiesten haastatteluihin ja kirjallisiin kertomuksiin.

Kauppatieteiden maisteri Kirsti Malkamäen palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Luottamuksen kehittyminen ja johtamisjärjestelmää koskeva uudistus – tapaustutkimus kaupan alan organisaariosta tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Taina Savolainen Itä-Suomen yliopistosta.

Kirsti Malkamäki on kirjoittanut ylioppilaaksi Kurikan yhteiskoulusta vuonna 1975. Hän on suorittanut ekonomin tutkinnon Vaasan kauppakorkeakoulusta 1979 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistosta 2011. Hänen työuransa on rakentunut K-Citymarket Oy:n ja Ruokakesko Oy:n palveluksessa vuosina 1979‒2009 osastopäällikön, tavaratalojohtajan ja aluejohtajan tehtävissä.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11168?encoding=UTF-8
Takaisin tämän vuoden artikkeleihin