Fysioterapeuttien ja lääkäreiden tuottava työnjako edellyttää vastavuoroisuutta ja yhdessä tekemistä

Väitös terveyshallintotieteen alalta

Väittelijä: TtM Heli Kangas

Aika ja paikka: 19.5.2017 klo 12.15, Canthia CA100, Kuopion kampus

Muuttuva työelämä vaatii ammattilaisilta yhä enemmän yhteistä kehittämistä ja joustavampaa yhdessä tekemistä, minkä vuoksi myös terveydenhuollon ammattilaisten työnjako kaipaa uudistamista.

Luottamus on perusta tuottavalle työjaolle ja sen kehittämiselle. Fysioterapeutit ja lääkärit eivät hyödynnä työnjaossaan yhdessä tekemistä, vaikka suhtautuvat siihen myönteisesti ja se olisi myös tuottavampi toimintatapa, osoittaa terveystieteiden maisteri Heli Kangas väitöstutkimuksessaan.

Kangas on väitöskirjassaan tarttunut aiheeseen, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen myllerryksessä ajankohtainen ja tärkeä. Tutkimuksessa tarkastellaan julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamuskäsityksiä työnjaollisesti merkityksellisistä ilmiöistä.

Luottamus edistää työnjakojen uudistamista

Kankaan tutkimuksessa tuottavinta työnjako osoittautui olevan toimipisteissä, joissa fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen työnjako perustui vastavuoroisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Tuottava työnjako edellyttää ammattilaisilta sitoutumista yhdessä kehittämiseen.

Työnjaon uudistamiset jäävät usein listoiksi, joissa luetellaan, mitä kunkin ammattilaisen odotetaan tekevän. Tällainen työnjaon uudistaminen ei edistä yhdessä tekemistä, ellei vanhaa toimintakulttuuria uudisteta rinnakkain työjaon muutosten kanssa.

Kangas havaitsi, että luottamus näyttäytyi fysioterapeuttien ja lääkäreiden käsityksissä tilannesidonnaisena. Ammattilaisten odotukset, oletukset ja uskomukset ohjasivat herkästi heidän työskentelyään, mikäli sitoutuminen sovittuun työnjakoon oli heikkoa. Tämä näkyi turhana päällekkäisenä työnä, kun potilas ei ohjautunut sovitun työnjaon mukaisesti.

Työnjako ei toimi pelkällä retorisella luottamuspuheella

Yhdessä tekeminen edellyttää Kankaan mukaan fysioterapeuttien ja lääkäreiden syvempää ymmärrystä toistensa työstä. Fysioterapeuttien ja lääkäreiden käsityksien mukaan terveydenhuollossa toimivien tietämys eri ammattiryhmien osaamisesta ja työn sisällöstä on heikkoa. Yhteistyötä yritetään pitää yllä retorisella luottamuspuheella.

Tutkimus on toteutettu kahdessa kuntaorganisaatiossa. Tulokset ovat hyödynnettävissä terveydenhuollon organisaatioiden käytäntöjen kehittämisessä. Tutkimus on uudenlainen avaus suomalaisessa terveydenhuollon työjakoa käsittelevässä tutkimuksessa.

Tutkimusta ovat tukeneet tutkimusstipendillä Työsuojelurahasto ja Suomen Fysioterapeutit ry.

Terveystieteiden maisteri Heli Kankaan terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Asiantuntijoiden välinen luottamus ja sosiaalinen työnjako julkisen terveydenhuollon organisaatioissa. Fenomenografinen tapaustutkimus fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamus- ja työnjakokäsityksistä kahdessa kuntaorganisaatiossa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Markku Kankaanpää Tampereen yliopistosta sekä kustoksena professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11182?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin