Hoitajien suuri työmäärä vähentää potilaiden tyytyväisyyttä Singaporessa

Väitös hoitotieteen alalta
Väittelijä MHSc Mien Li Goh
Aika ja paikka: 8.6.2017 klo 12, Canthia CA100, Kuopion kampus

Master of Health Sciences Mien Li Goh selvitti väitöstutkimuksessaan Kuopiossa kehitetyn mittarin avulla hoidon laatua ja potilaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa singaporelaisessa sairaalassa. Mittaria tulee tulosten mukaan vielä kehittää, jotta se soveltuu eri kulttuureista tuleville potilaille.

Potilaiden arviot hoidon laadusta ja potilastyytyväisyys ovat keskeisiä terveydenhuollon ja hoitotyön tuloksia. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että sairaanhoitajien tulisi työssään keskittyä potilaiden välittömään hoitoon ja potilaiden tarpeisiin vastaamiseen lähellä potilasta.  Tämä aktiivinen vuorovaikutus hoitajan ja potilaan välillä vaikuttaa merkittävästi potilaiden kokemuksiin sairaalahoidostaan ja edistää myös hoidon turvallisuutta. Se edistää myös osaltaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja pysymistä hoitoalalla.

Mien Li Gohin väitöstutkimuksessa arvioitiin potilaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa ja hoidon laatua Ihmisläheinen hoito -mittarilla (RHCS), joka on kehitetty Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi arvioitiin mittarin soveltuvuutta erilaisista kulttuureista tulevien potilaiden käyttöön. Toisena aineistona käytettiin tutkimussairaalan käyttämää henkilöstötietoja sisältävää järjestelmää (Trend Care), josta saatiin tiedot hoitohenkilökunnan työtilanteesta, -määrästä ja kuormituksesta.  

Aluksi RHCS-mittaria testattiin psykometristen ominaisuuksien perusteella kahdessa asiantuntijaryhmässä. Tutkimuksen potilasaineistot kerättiin Singaporesta yliopistosairaalasta yhteensä 22 yleiseltä osastolta, pääasiassa sisätautiosastolta ja kirurgisilta sekä ortopedisilta osastoilta. Singapore valikoitui ihmisläheisen hoidon tutkimuspaikaksi, koska se on monikulttuurinen ja moderni maa.

Tulosten mukaan potilaat olivat yleensä tyytyväisiä sairaanhoitajien hoitotyön laatuun ja hoidon ihmisläheisyyteen. Tyytyväisyys vaihteli sosiodemografisten tekijöiden, kuten etnisen taustan, sukupuolen ja maahantulon syiden mukaan.  Neljästä etnisestä ryhmästä kiinalaiset potilaat olivat tyytymättömäpiä hoitotyöhön.  Potilaat olivat tyytyväisimpiä kunnioittavaan kohteluun, mutta tyytymättömimpiä viestintään  ja osallistumismahdollisuuksiin hoidossaan. Hoitajien ammattitaito ja hoitotyö kokonaisuutena arvioitiin kohtalaisen hyväksi. Potilaiden tyytyväisyys hoitoon riippui hoitajien työmäärästä siten, että suuri työmäärä vähensi potilastyytyväisyyttä.  Ihmisläheistä hoitoa mittaavaa RHCS -mittaria tulee tulosten mukaan kehittää muutamien osioiden osalta monikulttuuristen potilaiden käyttöön.

Sairaanhoitajien roolia potilasohjauksessa ja tiedon antamisessa tulee kehittää edelleen vahvistamalla potilaslähtöistä työskentelyä.  Hoitotyön johdon tulee kehittää hoitohenkilöstön työolosuhteita potilaslähtöistä toimintaa tukevaksi. Tarvitaan järjestelmällistä henkilöstövoimavarojen mittausta järkevään työvoiman suunnitteluun ja työmäärän jakamiseen hoitotyössä. Tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että hoitajien työskentelyolosuhteilla on vaikutusta hoitotuloksiin ja potilastyytyväisyyteen.

Master of Health Sciences Mien Li Gohin väitöskirja The Quality of nursing care and Workload management in a Tertiary Hospital Tending Multicultural patients tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Kua Ee Heok, National University of Singapore, ja kustoksena toimii professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11303?encoding=UTF-8

 

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin