Verkostoissa johtajuus ilmenee sosiaalisissa suhteissa – ei yhden johtajan toiminnassa

Väitös sosiaalihallintotieteen alalta

Väittelijä: YTM Alisa Puustinen

Aika ja paikka: 28.6.2017 klo 12, Snellmania SN200, Kuopion kampus

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden hallinnolliset rakenteet ovat 2000-luvun kuluessa muuttuneet verkostomaisiksi. Niiden hallinto on moniulotteinen kokonaisuus, johon yhdistyvät erilaiset osa-organisaatiot sekä kunnalliset, alueelliset ja kansalliset toimielimet. Yhteistoiminta-alueita onkin julkisuudessa usein kuvattu himmeleiksi, joissa moninaiset toimijat ovat lukemattomilla tavoilla yhteydessä toisiinsa, toiminnot ovat monin tavoin päällekkäisiä ja limittäisiä, ja joissa suoria johtajuussuhteita eri osien välillä on hankala hahmottaa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Alisa Puustisen väitöstutkimuksessa selvitettiin yhteistoiminta-alueiden sosiaalisista suhteista muodostuneita rakenteita sekä erityisesti näiden suhteiden merkitystä verkostojen johtamisessa.

Tutkimustulokset osoittavat, että verkostolle ei ole määriteltävissä yhtä selkeää tai ainoaa johtajaa, vaan johtajuus muodostuu eri toimijoiden välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Organisaatiokaavioissa johtajiksi nimetyt eivät ole automaattisesti verkoston yksiselitteisiä avainhenkilöitä. Monilla eri henkilöillä, niin viranhaltijoilla kuin luottamushenkilöilläkin, on verkostossa ja sen johtajuudessa keskeinen asema ja rooli.

Johtajuus verkostossa onkin paradoksaalista. Verkoston rakenteellisia ominaisuuksia, kuten toimijoiden määrää, tehtäviä tai sitä, kuka on yhteydessä kehenkin, on mahdollista tarkoituksellisesti muokata. Toisaalta useiden toimijoiden välisissä suhteissa tapahtuvaa vuorovaikutusta eri areenoilla ja usein myös monissa samanaikaisissa rooleissa ei voi perinteisessä merkityksessä johtaa. Se on yhteenkietoutunutta, ennakoimatonta ja usein arvaamatontakin. Tämän lisäksi verkostot eivät luonnollisestikaan elä irrallaan ajasta ja paikasta. Valtakunnalliset ja alueelliset muutokset heijastuvat moninaisten suhteiden kautta paikallistason toimintaan.

Vuorovaikutteista tulkintaa ja yhteistä merkityksen luomista

Tutkimuksen perusteella johtajuus verkostossa näyttäytyy manöveroimisena – se on liikehdintää, ohjailua, säätämistä, käsittelyä ja näppäriä liikkeitä. Toisaalta manöveroimiseen sisältyy tarvittaessa myös suoraa ohjaamista sekä asemaan perustuvaa kontrollia ja vaikutusvallan käyttöä.

Pohjimmiltaan verkoston johtajuus vaikuttaa olevan vuorovaikutteista tulkintaa ja yhdessä tapahtuvaa merkityksen luomista. Johtajuus on myös sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että kaikki ei ole kontrolloitavissa.

Puustisen monimenetelmällisen tapaustutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisten rakenteiden verkostomaisesta luonteesta sekä näiden rakenteellisten piirteiden yhteydestä verkostojen johtamiseen. Tutkimus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle tehtyyn verkostokyselyyn sekä kyseisen verkoston jäsenten haastatteluihin.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Alisa Puustisen sosiaalihallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Voiko verkostoa johtaa? Tapaustutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnan yhteenkietoutuneesta luonteesta tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta.

Puustinen on valmistunut ylioppilaaksi Viitasaaren lukiosta vuonna 1997 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi sosiaalipsykologian pääaineesta Kuopion yliopistosta 2002. Hän on työskennellyt tutkijana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa, Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella, Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sekä nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11313?encoding=UTF-8
Takaisin tämän vuoden artikkeleihin