Metsän luonnontilan palauttaminen on vaikeaa ja hidasta

Väitös metsätieteen alalta
Väittelijä:  MMM Hannes Pasanen
Aika ja paikka: 18.8.2017, 12.00, F100, Futura, Joensuun kampus

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Hannes Pasanen selvitti väitöstutkimuksessaan, millaisia vaikutuksia ennallistamisella, eli luonnontilan palauttamiseen tähtäävillä toimenpiteillä on suojelualueiden metsiin ja niiden lajistoon. Työssä selvitettiin erityisesti puuston taimettumista, lahopuun määrää ja laatua sekä puiden lahottajasieniä.

Metsien hakkuiden haitallisia vaikutuksia monimuotoisuuteen on vaikea korjata nopeasti. Pelkän suojelun avulla entisen talousmetsän muuttuminen luonnonmetsän kaltaiseksi voi kestää satoja vuosia, mutta ennallistamisen avulla luonnonmetsän piirteiden palautumista voidaan nopeuttaa.

Tasaikäisen mäntymetsän puustoa voidaan monipuolistaa tehokkaimmin avaamalla metsään pieniä aukkopaikkoja ja polttamalla. Erityisesti koivu taimettuu hyvin poltetuissa aukoissa ja tuo vaihtelua puuston rakenteeseen. Latvusaukkojen tulee kuitenkin olla tarpeeksi suuria, jotta valoa vaativat puulajit, kuten mänty ja koivu, taimettuvat.

Monille uhanalaisille lajeille, kuten kääville tärkeää lahopuuta voidaan tehdä keinotekoisesti puita kaatamalla ja kaulaamalla eli tappamalla puita pystyyn. Tuotettujen lahopuiden on annettava lahota rauhassa, sillä ensimmäisinä vuosina puut eivät vielä ole sopivia harvinaisille kääville. Myöskään puiden laatu ei täysin vastaa luontaisesti juurineen kaatuneiden puiden laatua, mikä vaikuttaa kääpälajistoon. Luontaisen lahopuuston ja sillä elävän lajiston palauttaminen näyttää siten olevan vaikeaa ja hidasta.

MMM Hannes Pasasen metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja Ecological effects of disturbance-based restoration in boreal forests (Häiriödynamiikkaan perustuvan ennallistamisen ekologiset vaikutukset boreaalisissa metsissä) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Phil Burton, University of Northern British Columbia ja kustoksena professori Jari Kouki, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11784?encoding=UTF-8

Väitös verkossa https://dissertationesforestales.fi/pdf/article7781.pdfTakaisin tämän vuoden artikkeleihin