Uusi lähestymistapa auttaa tunnistamaan autismin kirjon lasten sosiaalisia taitoja

Väitös psykologian alalta

Väittelijä PsM Katja Dindar

Aika ja paikka: 8.9.2017 klo 12, sali AG100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Autismin kirjon oireyhtymää pidetään aivojen neurobiologisena kehityshäiriönä, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö kommunikoi ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Psykologian maisteri Katja Dindar osoittaa väitöskirjassaan, että autismin kirjon lasten toiminnan tarkastelu luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa tuttujen vuorovaikutuskumppanien kanssa mahdollistaa lasten sosiaalisten taitojen tunnistamisen.

Dindarin mukaan autismin kirjon lasten sosiaalisesta vuorovaikutuksesta voidaan saada aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa vuorovaikutuksellisen lähestymistavan avulla. Merkittävä osa aiemmasta sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation tutkimuksesta on keskittynyt autismin kirjon lasten vuorovaikutushaasteisiin. Dindarin tutkimus tuo uutta tietoa autismin kirjon lasten vuorovaikutusvahvuuksista ja metodologisten valintojen merkityksestä.

Tutkimustulokset osoittivat, että autismin kirjon lapsilla voidaan tunnistaa taitoja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueilla kun heidän toimintaansa tarkastellaan niissä aidoissa vuorovaikutustilanteissa, joissa se esiintyy. Lisäksi tutkimuksessa korostui vuorovaikutusresurssien monipuolisen tarkastelun tärkeys: autismin kirjon lapset saattavat käyttää niin sanotusti epätyypillisiä vuorovaikutusresursseja, minkä vuoksi keskittyminen ainoastaan tiettyjen rajattujen resurssien tunnistamiseen antaa heidän taidoistaan todellisuutta suppeamman kuvan.

Tutkimus osoitti myös, että vuorovaikutuskumppaneilla on merkittävä rooli. He osallistuivat monin tavoin sekä vuorovaikutusta edesauttaen että toisaalta ajoittain vuorovaikutustilanteita tahattomasti hankaloittaen. Tämän vuoksi olisi tärkeää, ettei autismitutkimuksessa sivuutettaisi vuorovaikutuskumppanien roolia, sillä siten voidaan paremmin ymmärtää, kuinka tukea autismin kirjon lasten vuorovaikutusta.

Tutkimus erosi metodologisesti aiemmista autismitutkimuksista, jossa autismin kirjon henkilöiden toimintaa on tarkasteltu irrallaan heidän vuorovaikutuskumppaniensa toiminnasta keskittyen tiettyjen rajattujen vuorovaikutusresurssien käyttöön. Dindarin mukaan tällainen lähestymistapa näkee vuorovaikutushaasteet yksilön sisäisinä pulmina korostaen autismin kirjon lasten haasteita ottamatta huomioon, kuinka vuorovaikutuskumppanit omalta osaltaan vaikuttavat vuorovaikutustilanteisiin ja haasteiden ilmenemiseen. Dindarin tutkimuksessa huomio on aiemmista tutkimuksista poiketen vuorovaikutushaasteiden ja -taitojen rakentumisessa osana vuorovaikutustilanteita.

Tuloksilla sovellusarvoa arviointikäytäntöjen kehittämisessä

Väitöskirjassa tarkasteltiin kouluikäisiä autismin kirjon lapsia heidän aikuisten vuorovaikutuskumppaniensa kanssa erilaisten teknologiapainotteisten tehtävien parissa koulu- ja vapaa-ajan kerhoympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnettiin laajaa videoaineistoa sekä tehtiin uusi avaus vuorovaikutteisen silmänliiketutkimuksen suuntaan keräämällä silmänliikelaseilla aineistoa lasten katseen kohdistumisesta. Aineistojen analyysissa hyödynnettiin vuorovaikutteista keskustelunanalyysia, jolla voidaan tutkia yksityiskohtaisesti vuorovaikutuksen rakentumista.

Tulosten perusteella Dindar esittää, että autismin kirjon henkilöiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen keskittyvä tutkimus hyötyisi vuorovaikutuksellisesta keskusteluanalyyttisesta lähestymistavasta, joka voi merkittävästi muuttaa tapaamme lähestyä ja ymmärtää näiden henkilöiden vuorovaikutusta.
Tutkimustuloksilla on niin teoreettista, metodologista kuin käytännöllistäkin sovellusarvoa muun muassa sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisten arviointikäytäntöjen kehittämisessä.

Psykologian maisteri Katja Dindarin psykologian alaan kuuluva väitöskirja Researching social interaction in autism: Shifting the focus from 'within individuals’ to 'in interaction' tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Anssi Peräkylä Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kirsi Honkalampi.

Katja Dindar (os. Tuononen) on syntynyt 1987 Kotkassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2006 Langinkosken lukiosta ja valmistui psykologian maisteriksi 2012 Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11899?encoding=UTF-8 

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin