Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkimus-ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Itä-Suomen yliopisto yhdessä Savonlinnan seudun kuntayhtymän kanssa toteuttaa MOTTI – Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinen vahvistaminen Itä-Suomessa -hanketta. MOTTI-hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa laitoksen T&K -toimintaa seuraavilla painopistealueilla:

1) Matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit ja tuotteistamisprosessit
2) Matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset
3) Matkailun ja vapaa-ajan e-teknologia, eCompetence Center Finland
4) Matkailun asiakastietämyksen hallinta

Hankkeeseen sisältyy kaksi professuuria. Matkailuliiketoiminnan professuuri vahvistaa laitoksen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää matkailuliiketoiminnan opetusta ja tutkimusta.  Tavoitteena on, että matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos voisi tulevaisuudessa tarjota osan uuden Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen matkailuliiketoiminnan ekonomikoulutukseen johtavista opinnoista.

Matkailun kulttuurisen vuorovaikutuksen professuurilla puolestaan vahvistetaan Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) opetus- ja tutkimusroolia.

Hankkeen kesto: 2008 - 2010
Hankkeen kokonaisbudjetti: 784 800 euroa.
Hankkeen rahoitus: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto

YHTEYSHENKILÖT

Hankkeen koordinointi sekä hallinto
Anja Tuohino, kehittämispäällikkö

Matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset
Raija Komppula, professori

Noora Tahvanainen, tutkija

Matkailun asiakastietämyksen hallinta
Henna Konu, tutkija

Matkailun ja vapaa-ajan paikallisten resurssien tutkimus Mia Vepsäläinen, professori ma.