Tieteiden välisiä ratkaisuja

Saima 2/2014

Otsikon mukainen uusi strategia Itä-Suomen yliopistolle vahvistettiin yliopiston hallituksessa huhtikuun alussa.

Uuden strategian lähtökohdaksi valittiin neljä maailmanlaajuista haastetta, joihin yliopistomme tutkimuksella ja koulutuksella voidaan etsiä ratkaisuja. Niitä ovat: ikääntyminen, elintavat ja terveys, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Tarkemmin katsottuna ne ovat hyvin pitkälle samoja teemoja kuin aiemman strategian vahvat tai vahvistettavat alat olivat. Se on luonnollista, sillä eihän yliopiston osaamispohja neljässä vuodessa kovin paljoa muutu.

Itä-Suomen yliopiston todelliset tutkimuksen vahvuudet ja profiili näiden neljän haasteen alueilla käyvät ilmi strategiassa nimetyissä kymmenessä tutkimusalueessa. Niistä viiden on tunnistettu edustavan jo kansainvälistä huipputasoa. Toiset viisi vahvoja puolestaan ovat alueita, joilla on potentiaalia nousta huipulle. Kolmas kategoria strategiassa ovat nousevat alueet, joita tiedekunnat tunnistavat omassa strategiatyössään.

Tutkimusalueet ovat monitieteisiä, vahvan ytimen ympärille koottuja kokonaisuuksia, joiden kehittymistä tuetaan strategisella resursoinnilla ja tutkimusympäristöjen kehittämisellä. Keskeisenä työkaluna ovat myös rohkeat tutkijarekrytoinnit, joilla vahvistetaan tutkimusalueiden huippuosaamista ja lisätään kansainvälisyyttä.

Myös yliopistomme koulutus profiloituu jatkossa vahvasti näiden neljän maailmanlaajuisen haasteen kautta. Monialainen koulutus muodostuu kolmesta laajasta koulutuskokonaisuudesta, joita ovat opettajankoulutus ja kasvatusala, terveysala sekä työelämän asiantuntijatehtäviin valmistavat profiilialat.

Koulutuksen monitieteisyyttä kehitetään laaja-alaisten kandiohjelmien ja vahvasti profiloituneen maisterikoulutuksen avulla. Oppimisympäristöjen ja koulutuksen sisältöjen tulee jatkossa paremmin vastata työelämän muuttuvia tarpeita ja mahdollistaa valmistuvien työllistyminen laajasti yhteiskunnan eri sektoreille. Näin lisäämme yliopiston vetovoimaa ja saamme maan parasta opiskelija-ainesta.

Uuden strategian avainasioita ovat korkea tavoitetaso, tieteidenvälisyys, vahvuuksien kautta fokusoituminen, jatkuva uusiutuminen sekä voimakas kansainvälistyminen. Yliopistomaailmassa kilpailu parhaista työntekijöistä, opiskelijoista ja resursseista kovenee kaikilla tasoilla. Strategiamme mahdollistaa pärjäämisen tässä kilpailussa, mutta siihen tarvitaan myös toimintakulttuurin muutosta ja kaikkien osallisuutta.

 Jukka Mönkkönen
 Akateeminen rehtori