Vesi vanhin voitehista

Tämän Saima-lehden numeron teemana on vesi. Se on aina ajankohtainen ja relevantti teema, onhan puhdas vesi kaiken elämän edellytys. Ilmaston lämpenemisen ja väestön kasvun myötä veden määrä, saatavuus, puhtaus ja käyttäytyminen ekosysteemeissä nousevat koko ajan merkittävämmiksi globaaleiksi kysymyksiksi ja vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla.

Vesiympäristö on myös herkkä indikaattori luonnon tilalle ja luonnonvarojen käytölle. Kaikki luonnon ja ihmisen toiminnan seuraukset päätyvät lopulta vesiin. Siitä ajankohtaisena esimerkkinä on vesiin kertyvät erilaiset muovit, joiden katastrofaaliset vaikutukset merten ja järvien ekosysteemeihin alkavat vasta nyt pala palalta valjeta.

Vesistöjen hyvinvointi on myös keskeistä luonnon käyttöön perustuvissa elinkeinoissa, kuten esimerkiksi Itä-Suomelle tärkeissä maa- ja metsätaloudessa, matkailussa ja mineraalitaloudessa. Vesi liittyy keskeisesti myös ajankohtaisiin bio- ja kiertotalouden kysymyksiin.

Veden ja vesiympäristöjen tutkimukseen kannattaa siis panostaa. Siksi olemme nyt käynnistämässä Itä-Suomen yliopistossa Vesiympäristö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelmaa, joka yhdistää kansainvälisesti korkeatasoisen luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksemme vesikysymysten ympäriltä. Esimerkkeinä tästä ovat vesistöjen mikromuovitutkimus, muiden orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden tutkimus ja analyysiosaaminen sekä kansainvälisen vesioikeuden ja -politiikan tutkimus.

Tutkimusohjelma mahdollistaa vaikuttavien ratkaisujen löytämisen monitieteellisellä yhteistyöllä, joka syventää ymmärrystä vesiympäristön havainnoinista, hoidosta ja merkityksestä yritystoiminnalle, terveydelle ja virkistäytymiselle. Tavoitteena on luoda Itä-Suomeen vahva ”vesibrändi”, josta on hyötyä yksilöille, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Strategiamme mukaisesti luomme vahvalla perustieteisiin pohjautuvalla monitieteisellä tutkimuksella ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ympäristön muutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden osalta olemme jo kansainvälisessä kärjessä ilmastonmuutoksen ja metsäbiotalouden monitieteisessä tutkimuksessa. Nyt pyrimme siihen myös vesitutkimuksessa. Tutkimuksen käytäntöön soveltamisessa teemme vahvaa yhteistyötä muiden oppi- ja tutkimuslaitosten sekä erityisesti alan yritysten kanssa.

Jukka Mönkkönen

Rehtori

Julkaistu Saima-lehdessä 2/2018