Ympäristöekologian tutkimusryhmä

https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/ymparistoekologian-tutkimusryhma-environmental-ecology-research-group/

 

Ympäristöekologian tutkimusryhmä toimii Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Ympäristöekologian tutkimusryhmällä on kolme tutkimuksen pääaluetta, ympäristöekofysiologia, kemiallinen ekologia sekä soveltava ekosysteemiekologia. Tutkimusryhmä vastaa ekologian, ekofysiologian, kasvibiologian ja entomologian kurssien opetuksesta ympäristötieteessä ja kansainvälisessä maisteriohjelmassa Biology of Environmental Change (BEC).

Ympäristöekofysiologian tutkimus keskittyy ilmaston muutoksen vaikutusten ekologisten ja fysiologisten vasteiden selvittämiseen pohjoisissa kasveissa ja ekosysteemeissä. Viime vuosina olemme tutkineet kohoavan otsonipitoisuuden (O3), hiilidioksin (CO2), UV-B säteilyn  ja lämpötilan  vaikutuksia pohjoisiin  puulajeihin ja suoekosysteemeihin.Tutkimme myös puiden merkitystä ilmanlaadun parantajina sekä ympäristömuutosten ekologista arviointia.

Kemiallisen ekologian tutkimuksissa selvitetään mm. ilmaston muutoksen ja ympäristöstressin vaikutusta kasvien ja hyönteisten väliseen vuorovaikutukseen, kasvien tuholaiskestävyyteen liittyviä tekijöitä, kasvin haihtuvien yhdisteiden merkitystä signaaliyhdisteinä sekä niiden käyttäytymistä muuttuvassa ilmakehässä ja mm. sekundääristen aerosolien muodostuksessa. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään kuinka ekosysteemi reagoi ja sopeutuu ympäristömuutoksiin ja miten ekosysteemin ja ilmastonväliset takaisinkytkennät toimivat.

Soveltavan ekosysteemiekologian tutkimus keskittyy usean trofiatason ekologisten vuorovaikutussuhteiden hyödyntämiseen ekosysteemipalveluissa (mm. biologinen torjunta, materiaalien biologinen käsittely) sekä saasteiden kulkeutumiseen ja vaikutuksiin akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä.