Kouluhyvinvoinnin monialaiset maisemat

Tiina Annevirta ja Jaanet Salminen UTU

perjantai klo 11:15-12:30 Natura, N111

Peruskoululla on kiistämätön rooli lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen mahdollistajana. Kouluarjen vuorovaikutustilanteissa tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä luodaan mahdollisuuksia toimia hyvinvoivasti yhdessä erilaisten aikuisten ja vertaisten kanssa. Opetus on yhä enemmän yhteistä työskentelyä opettajien, kotien ja oppilashuollon ammattilaisten sekä muiden oppilaiden oppimista ja hyvinvointia tukevien tahojen kanssa. Koulun toimintakulttuurin tulisi mahdollistaa oppilashuollon eri professioiden, viranomaisten ja hallinnon tasojen lapsen ja nuoren parhaaksi tekemä verkostomainen yhteistyö. Oppilashuollon koordinointi ja toteutuminen on kuitenkin haastavaa, sillä eri ammattilaisilla on ajattelunsa ja toimintansa taustalla omat viitekehyksensä ja teoriansa. Oppimisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoilla on myös erilaisia näkemyksiä oppilashuollon periaatteista, toteutustavoista ja osallisten rooleista. Keskeisimmät haasteet liittyvät osallisuuden aitoon toteutumiseen sekä ammattilaistahojen keskinäiseen työskentelyyn. 

Korkeakoulujen tehtävä on varmistaa, että kasvatuksen, terveyden ja sosiaalityön ammattilaiset oppivat sekä työskentelemään yhdessä että osallistamaan lapset ja vanhemmat. Jotta oppilashuollon voimavarat kohdentuvat aidosti oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, tarvitaan oppilashuollon perinteisten ammattilaisryhmien, opettajien, koulukuraattorien, terveydenhoitajien, psykologien ja lääkärien yhteistä kouluttamista. Jotta koulu voi olla aidosti hyvinvointiyhteisö, tarvitaan muutosta näiden koulussa toimivien eri ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksien sekä tutkintojen sisällöissä että rakenteissa. Hyvinvoiva kouluyhteisö tarvitsee oppilashuollon osaajia, joilla on sellaisia taitoja, että he pystyvät paremmin hyödyntämään toistensa osaamista etenkin monimutkaisissa yhteistyösuhteissa ja käyttämään saatavilla olevia tietolähteitä nykyistä ennakoivammin. 

Symposium avaa kouluhyvinvoinnin monialaista maisemaa oppilashuollon eri professioiden yhteisen jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Esittelyssä ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutus, tiedekuntien yhteinen perustutkinto-opiskelijoiden Monelle – Moniammatillinen osaaminen opetuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa – opintojakso sekä yliopistomme kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston Sote-akatemian koulutus ja kehittämistyö. Tällainen yhteinen koulutus ja kehittäminen mahdollistavat opiskelijoiden jaetun ymmärryksen kehittymisen ja voimavarojen kokoamisen oppilaiden haasteiden ratkaisemiseksi jatkuvan oppimisen hengessä. Samalla vaikutetaan eri ammattialojen yhteisen ja yhtenevän hyvinvointiosaamisen ja palveluasenteen sekä ammatillisen identiteetin syntymiseen ja estetään oppilaan kokonaistilanteen hajoaminen. Näin varmistetaan myös moniammatillisuuden periaatteiden toteutuminen ja vaativista työtehtävistä suoriutuminen jaetun ymmärryksen kautta.

Symposiumin asiantuntijaesiintyjät:

Tiina Annevirta, TY
Miia Tuominen, TY
Jaanet Salminen, TY
Niina Junttila, OPH
Nanna Miettunen, THL
Sanni Penttilä, Siunsote