Opettajankoulutusfoorumi - toimintamalleja ja menetelmiä opettajankoulutukseen

Jari Lavonen HY ja Sanna Vahtivuori-Hänninen OKM

to 21.11., Sessiot 1-3: klo 12:45 - 18:00, Natura (N114)

pe 22.11., Sessio 4: klo 11:15 - 12:30, Natura (N114)

Teemaryhmän esittely

Suomalainen opettajankoulutus on korkeatasoista ja opettajat osaavia. Muutokset yhteiskunnassa, lasten ja nuorten elinpiirissä sekä oppimisympäristöissä ovat asettaneet opettajat sekä suomalaisen opettajankoulutuksen uusien haasteiden eteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2016 Opettajankoulutusfoorumin linjaamaan kehittämisen suuntaviivat ja edistämään opettajankoulutuksen uudistustyötä. Foorumi sai jatkokauden vuosille 2019-2022. Foorumissa ovat mukana kaikki opettajankoulutusta tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, lähes sata opettajankoulutusyksiköiden johtajaa ja muuta edustajaa sekä kaikki opettajankoulutuksen sidosryhmät.   

Opettajankoulutusfoorumi käynnisti työnsä analysoimalla opettajankoulutuksen ja yleisesti koulutuksen haasteita ja tarkastelemalla, millaista opettajankoulutusta ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Vuonna 2016 laaditussa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa linjattiin ja kiteytettiin kolme tavoitetta ja kuusi keskeistä toimenpidettä ja kehittämiskohdetta, joiden avulla suomalainen opettajankoulutus säilyy jatkossakin vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna.   

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman strategisia linjauksia on edistetty useissa kehittämisverkostoissa sekä kansallisissa ja alueellisissa tapaamisissa. Opettajankoulutuksen verkostot tuottavat ja kehittävät uusia toimintamalleja opettajien osaamisen kehittämiseen opiskelijavalinnoista täydennyskoulutuksen sisältöihin ja toteutustapoihin. Keskeisiä verkostojen ja hankkeiden tutkimusperustaisia kehittämiskohteita ovat olleet opettajien perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutuksen jatkumon ja opettajankoulutuksen yhteistyön vahvistaminen, opettajankoulutuksen sisällöllinen kehittämistyö, opettajien uutta luova asiantuntijuus, digitaalisuuden ja erilaisten oppimisympäristöjen pedagoginen hyödyntäminen sekä uusien mallien luominen opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeissa tuetaan lukiouudistuksen toteutumista ja ammatillisen koulutuksen reformia, vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoista opettajankoulutusta, edistetään varhaiskasvatuksen opettajien osaamista ja vahvistetaan johtamisosaamista. Toteutuksessa ovat nyt mukana kaikki opettajankoulutusta tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä noin 41 % Suomen kunnista.   

Opettajankoulutuksen verkostohankkeet ovat nyt vaiheessa, jossa on syntynyt tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. Siksi on tärkeää, että hankkeissa syntynyttä osaamista ja kokemuksia voidaan jakaa kaikille opettajankoulutuksen toimijoille ja tutkijoille. Samalla kehittämishankkeiden on hyvä saada palautetta kehittämistyöhön. Opettajankoulutuksen teemaseminaarissa tarkastellaan ja analysoidaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa syntyneitä tuloksia, toimintamalleja ja menetelmiä. Lisäksi pohdimme suomalaisen opettajankoulutuksen tulevaisuutta, opetuksen, opiskelun ja oppimisen ympäristöjä sekä uranaikaisen osaamisen kehittämisen suuntaviivoja. Ryhmään ovat tervetulleita foorumin käynnistämät opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävät verkostohankkeet ja muut opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, joilla on kiinnostavia tuloksia ja toimintamalleja jaettavanaan. 

Teemaryhmän aikataulu ja esitykset

Paperiesitysten abstraktit pdf