Vaikuttavuus on aina läsnä

Itä-Suomen yliopisto painottaa strategiassaan vaikuttavuuden elimellistä kytkeytymistä kaikkeen toimintaamme. Kansallisessa keskustelussakin yliopistojen toiminnan vaikuttavuuden arviointi on ollut näkyvästi esillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja muut rahoittajat, sidosryhmät ja kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan tietoa toimintamme vaikuttavuudesta, mutta yhtä tärkeää tämä tieto on omien prosessiemme kehittämiseksi.

Tarve toimintojen vaikuttavuuden mittaamiseen on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus on laajentunut selkeästi määritellyistä tavoite- tai kustannusvaikuttavuusanalyyseistä toimintojen kokonaisvaltaiseen ja moniulotteiseen tarkasteluun. Vaikuttavuuden mittaamisesta on kehittynyt keskeinen osa toiminnan moniäänistä arviointia suhteessa eri tasoisiin tavoitteisiin, prosesseihin ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopistossa vaikuttavuuden tutkimuksen keskiössä on ollut eritoten sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus. Alan tutkimukselle on pelkästään valtiontalouden näkökulmasta akuutti tarve. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ovat kasvaneet niin Suomessa kuin monissa länsimaissa bruttokansantuotetta nopeammin. Sipilän hallitus asetti hallitusohjelmassa tavoitteekseen sote-menojen reaalikasvun alentamisen 2,4 prosentin tasolta vajaaseen prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Menojen hillintä on sinällään tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on pystyä arvioimaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdennetuilla resursseilla aikaansaatua vaikuttavuutta, joka sisältää kansanterveydellisten ja -taloudellisten ulottuvuuksien lisäksi kysymyksen Suomen hyvinvoinnin tilasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden kokonaisvaltainen tutkimus on haasteellinen tehtävä. Sote-uudistus, jonka yhdeksi sisällöksi on asetettu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon integraatio, tuo uuden ulottuvuuden ja vaikeusasteen tutkimukseen, kun toimintarakenteet ovat vasta hahmottumassa. Palvelujen järjestämisestä vastuussa oleville maakunnille sote-integraation vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta sekä niihin kohdentuva tutkimus on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystytään ennakoimaan niin resurssitarvetta kuin kohdennettavilla resursseilla saatavia tuloksia.

Itä-Suomen yliopisto on tarttunut sote-integraation vaikuttavuuden haasteeseen Vaikuttavuuden talo -konseptilla, joka tarjoaa erinomaisen kohtaamisfoorumin niin eri tieteenalojen tutkijoille kuin sote-integraation parissa työskenteleville julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille sekä kansalaisjärjestöille. Terveystieteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhdessä kehittämä Vaikuttavuuden talo vastaa sote-uudistuksen haasteisiin tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Yliopistollamme on erinomaiset edellytykset nousta johtavaksi kansalliseksi keskukseksi ja merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden tutkimuksessa.

Harri Siiskonen

Akateeminen rehtori

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2018