Tavoitteet

Spektrikuvassa on kymmeniä tai satoja värikanavia perinteisen valokuvan kolmen värin sijaan, jolloin kohteesta saadaan huomattavasti tarkempaa tietoa kuin valokuvasta. Spektrikuvannettu tieto on numeerista ja siksi kvantifioitavissa, jolloin eri käsittelyjen välisiä eroja voi mitata. Spektripiirteitä voidaan yhdistää perinteisiin metabolomiikkalaboratoriossa tehtäviin kemiallisiin analyyseihin. Tällöin kohteen kemiallista tai rakenteellista koostumusta voidaan tutkia vahingoittamatta kohdetta tai edes koskematta siihen.

Tutkittavien kasvien toistuva kuvantaminen mahdollistaa esimerkiksi stressivasteiden etenemisen seuraamisen. Eri stressitekijöiden, kuten kuivuuden, kasvitautien tai ravinnepuutoksen aiheuttamat oireet voidaan havaita spektrikuvauksella aiemmin kuin ihmissilmin.

Spektrikuvasta voidaan erottaa yksityiskohtia, joita tavallisesta valokuvasta on vaikea havaita. Kuva: Lars Granlund.

Tavoitteena on

  • käyttää optisia menetelmiä erilaisten kasviin kohdistuvien stressien varhaisessa havaitsemisessa mallikasvien –ja systeemien avulla
  • kartoittaa optimaalisia tekniikoita ja aallonpituuksia kasvien kuvantamiseen sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa
  • hyödyntää laitteiston poikkeuksellisen laajaa aallonpituusaluetta uusien tutkimusnäkökulmien löytämisessä
  • yhdistää kuvantamisen keinoilla saatua spektriaineistoa kasvien kemiallisiin ja/tai fysiologisiin ominaisuuksiin
  • kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat tehokkaan oireiden tai ominaisuuksien seurannan kasvia vahingoittamatta
  • luoda ja kehittää yhteistyötä Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen alueella kuvantamistekniikoiden hyödyntämiseksi yritystoiminnassa

Kuvantamislaboratorio palvelee Itä-Suomen yliopiston molemmilla kampuksilla tehtävää ympäristö-, metsä-, ilmastonmuutos-, bioenergia- ja kasvitutkimusta, tuoden uusia työkaluja ja kehitysmahdollisuuksia näiden alojen opetukseen ja tutkimukseen. Itä-Suomen alueen ympäristö- ja kasvialan toimijat voivat hyödyntää keskuksen palveluja omassa tuotekehityksessään.