Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Mitä on koulutuksen ennakointi?

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi

 

 

Keskeisimmät työvoiman tarpeen ennakointiin liittyvät palvelut, järjestelmät tai mallit sekä tilastot

Palvelu tai tuotos/

tuottaja

Keskeinen sisältö

Ryhmä/Alue

Toimiala
Online/TEM

Tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä Vapaasti käytettävät tiedot: Yritys- ja toimipaikkatilastot (Tilastokeskus), Yritysten tilinpäätöstilastot (Tilastokeskus ja Finnvera), Kasvuyritystilastot, Alue- ja toimialaennusteet (ETLA, VM), Työnvälitystilastot (TEM), Suhdannekyselyjen tuloksia (EK, Suomen Yrittäjät ja TEM), Lisäksi muita, esim. Statfin-palvelusta ja Eurostatista noudettuja tilastoja

http://www2.toimialaonline.fi/

Tilastojen alueellinen saatavuus vaihtelee: koko maa, maakunnat, ELY-keskukset, seutukunnat ja kunnat

TEM Toimiala­palvelu

Toimialojen näkymät -katsaus

http://www.temtoimialapalvelu.fi/etusivu/toimialapalvelu/toimialojen_nakymat_-katsaus

Seminaarien ja tilaisuuksien aineistoja

http://www.temtoimialapalvelu.fi/etusivu/toimialapalvelu/seminaarien_ja_tilaisuuksien_aineisto

valtakunnallisia katsauksia eri toimialojen kehitykseen

Toimialaraportit/

TEM

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit sisältävät tietoja toimialan rakenteesta, markkinoiden kehityksestä, alueellisesta jakautumisesta sekä yritysten taloudesta, investoinneista, kehittämistarpeista ja tulevaisuuden näkymistä

http://www.temtoimialapalvelu.fi/etusivu/toimialaraportit/toimialaraportit_ja_tilastokuvia

valtakunnallisia ja maakuntakohtaisia tietoja

Alueelliset kehitysnäkymät/

TEM

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

http://www.temtoimialapalvelu.fi/etusivu/alueelliset_kehitysnakymat

Tietoja ELY-keskuksittain ja
seutukunnittain

TEM-analyysit

TEM raportit

Työllisyyskatsaukset

Julkaisut

TEM-analyysit https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_analyyseja

TEM raportit

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_raportteja

TEM työllisyyskatsaukset

https://www.tem.fi/julkaisut

Tilastojulkaisut

https://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/tilastojulkaisut

 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma/

OKM

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa päätetään koulutuksen keskeisistä laadullisista, määrällisistä ja rakenteellisista linjoista. 

Korkeakoulujen osalta koulutustarjonnan mitoittamisesta sovitaan tarkemmin tulos- ja tavoitesopimuksissa. Ammattikorkeakoulujen tavoitesopimuksissa sovitaan aloituspaikoista koulutusaloittain ja yliopistojen tulossopimuksissa sovitaan tutkintotavoitteista tieteenaloittain ja uusien opiskelijoiden tavoitteellisesta kokonaismäärästä.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa päätetään ammatillisen koulutuksen enimmäisopiskelijamäärästä, jonka rajoissa koulutuksen järjestäjät päättävät koulutustarjonnasta omalla toimialallaan.  Laadullisesta ennakoinnista vastaavat Opetushallitus ja korkeakoulut.

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi

 

Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr16.pdf?lang=fi

Valtakunnallinen kehittämissuunnitelma

Valtakunnalliset tavoitteet

Ennakoinnin tietopalvelu ENSTI/

Opetushallitus

Ensti on kaikille avoin ennakoinnin tietopankki, jota ylläpidetään Opetushallituksessa. Ennakoinnin tietopalvelu tarjoaa tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden kehitykseen . Enstiin on koottu ennakointitietoja koulutusaloittain

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_tietopalvelu_ensti

Ennakointitulokset

Toimialaennusteet

Ammattirakenne-ennusteet

Työllisten määrän muutos

Toimialojen työllisyyden muutosten vaikutus ja toimialojen sisäisten ammattirakenteiden muutosten vaikutus

Poistuma työllisestä työvoimasta

Avautuvat työpaikat

Uuden työllisen työvoiman kokonaistarve

Nuorten aloittajatarve

http://ennakointitulokset.oph.fi/verti/

valtakunnalliset ja maakunnalliset ennusteet (peruskehitys ja tavoitekehitys)

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi/

Opetushallitus

Opetushallituksen ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen määrällisistä tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin.

 Ennakoinnissa tarkastellaan pitkän aikavälin työvoiman tarpeita eri näkökulmista:

– työvoiman kysynnän muutoksina toimialoittain ja ammattiryhmittäin,

– ammateista poistuvan työvoiman määränä ja avautuvina työpaikkoina (työelämän kysyntä),

– työelämän edellyttäminä aloittajatarpeina (avautuviin työpaikkoihin tarvittavat koulutettavien määrät),

– nuorille suunnatun koulutuksen aloittajamäärinä.

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista. http://www.oph.fi/julkaisut/2011/koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2025

valtakunnallinen ennakointi

 

 

 

Sähköinen näyttötutkintojen palautejärjestelmä, AIPAL/ Opetushallitus

AIPAL on internetin kautta käytettävä sähköinen näyttötutkintojen palautejärjestelmä, jolla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

 

 Palautetta AIPAL-järjestelmällä antavat kaikki näyttötutkintojen suorittajat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella kouluttautuvia, jotka antavat palautteen edelleen työhallinnon OPAL-järjestelmän kautta.http://www.oph.fi/download/32846_OPM_‌AIPALtiedote9.5.2008.pdf

Tutkinnon suorittajat,

tutkinnon järjestäjät,

tutkintotoimikunnat ja

valtion viranomaiset

Suhdannebarometri/EK

Talouskatsaukset/EK

Luottamusindikaattorit/EK

 

http://ek.fi/materiaalipankki/julkaisut-ja-selvitykset/

Kansallisen tason tietoja

PK-YRITYSBAROMETRI

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbaro­met­rin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.

 

PK-YRITYSBAROMETRIN ALUERAPORTIT

YRITYSTEN OSUUDET TOIMIALOILLA

YRITYKSET JA TYÖLLISYYS

PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT 5. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET

PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET

ELINKEINOILMASTO JA YRITTÄJYYSILMAPIIRI

PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS 9. PK-YRITYSTEN RAHOITUS

AJANKOHTAISET ASIAT

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/‌tutkimustoiminta/pk-yritysbarometri-2-2014/pk-yritysbarometri-2-2014-alueraportit/

 

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Tilastokeskus

Ilmaiset tietokannat:

Tilastotietokannat: StatFin-tietokanta: Suomen keskeiset tilastotiedot kolmella kielellä

Findikaattori: yhteiskunnan kehityksen indikaattorikokoelma (yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa)

Kansainvälisen tiedon taulukot

Suhdannetilastot :  http://www.stat.fi/til/suhd.html

SeutuNet - Joensuun seutu (Josek Oy)

http://www.stat.fi/tup/seutunet/josek_index.html

Väestöennusteet: http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html

Maksulliset tietokanat: mm.

Sijoittumispalvelu: Tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista ja alueellisesta sijoittumisesta. Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta.

Väestötilastopalvelu: Tarkat väestötilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta.

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti: Alueittaista tietoa elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain sekä pendelöinnistä.

Muuttaneiden taustatiedot: Maassamuutto ja siirtolaisuus muuttajien pääasiallisen toiminnan, toimialan, tulojen, koulutusasteen ja iän mukaan.

Muuttoliike ja väestönmuutokset: Kuntien välinen muuttoliike sekä maahan- ja maastamuutto. Lisäksi taulukoita syntyneistä ja kuolleista sekä avioliitoista ja avioeroista kunnittain.

 

Eri aluetasoja:

koko maa

ELY-keskukset

maakunnat

seutukunnat

kunnat

postinumeroalueet

 

Kelasto/Kela

 

 Kelasto http://www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo

Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut etuudet (valittavissa saajat/etuudet/korvatut päivät,  etuuslaji, korvausperuste, alue, aika) (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT245AL

Työmarkkinatukiseuranta

http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT089AL

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki

Aktiivitoimenpiteissä aloittaneet

Aktivointiaste

Työmarkkinatuen päivärajojen seuranta

Työmarkkinatuen saajat ja työttömyyden perusteella maksettujen tukipäivien kertymä

kkoko maa, suuralueet, maakunta, seutukunnat, kunnat, AVIT, ELY-keskukset, ERVA-alueet, sairaanhoitopiirit

Pitkän  aikavälin ennakointiraportteja/

VATT

Talouden rakenteet -julkaisussa kuvataan Suomen talouden rakenteita ja taloudessa tapahtuvia muutoksia kuvioina ja taulukoina. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden Suomen talouden kehityksestä ja Suomen tilanteesta muihin EU-maihin verrattuna.

Talouden rakenteet 2011 tiedot

http://www.vatt.fi/file/talouden%20rakenteet/osio_8.pdf

 

Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t166.pdf

 

Työvoimapolitiikan vaikuttavuudest ja enakoinnista http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t77.pdf

Koko maa, vertailua muihin maihin

 

 

 

 

 

koko maa

 

 

maakunnat

 

 

 

koko maa

 

 

 

Kevät- ja syysbarometrit/Pohjois-Karjalan kauppakamari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevät- ja syysbarometrit (teemat luokiteltuna muutoksen mukaan viiteen luokkaan (kasvavan huomattavasti – vähenevät huomattavasti)

– Vastaajat liikevaihtoluokan mukaan

– Odotukset suhdannenäkymistä seuraavan puolen vuoden aikana

– Odotukset suhdannenäkymistä seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihtoluokan mukaan

– Liikevaihdon määrä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

– Odotus liikevaihdon määrästä seuraavan puolen vuoden aikana

– Odotus liikevaihdon määrästä seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihtoluokan mukaan

– Tuotteiden ja palveluiden myyntihinta verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten

– Kustannukset verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten

– Toiminnan kannattavuus verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten

– Odotukset toiminnan kannattavuudesta seuraavan puolen vuoden aikana

– Tämänhetkinen tilauskanta

– Yrityksen kasvun rajoittimet

– Varasto tällä hetkellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten

– Odotus työntekijöiden määrästä seuraavan puolen vuoden aikana

– Odotus viennin määrästä seuraavan puolen vuoden aikana

– Odotus investointien määrästä seuraavan puolen vuoden aikana

– Onko Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien kasvun ja odotuksien varaan rakennettu Pohjois-Karjalassa mielestäsi…

http://nk.chamber.fi/fi/vaikuttaminen/barometrit+ja+selvitykset/kevat-+ja+syysbarometrit/

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ennakointiportaali/

POKETTI

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan ennakointiportaali

Ennakointiportaalin tavoitteena on välittää ajantasaista tietoa Pohjois-Karjalan talouden, työllisyyden ja osaamisen näkymistä. Portaalin keskeisenä sisältönä on eri toimijoiden tuottama tulevaisuustieto yhdistettynä tuoreimpaan saatavilla olevaan tilastotietoon

http://www.poketti.fi/etusivu

 

Pohjois-Karjalan trendit

http://www.poketti.fi/trendit

Pohjois-Karjalan maakunta, seutukunnat ja kunnat

Pohjois-Savon ennakointiportaali

http://eportaali.multiedition.fi/www/fi/Aluetalous/Toimialaonlinentilastot_ennusteet/index.php

Pohjois-Savo

Etelä-Savo ennakoi/

Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto

 

ETELÄ-SAVO ENNAKOI  - Tilasto- ja  ennakointitietoa Etelä-Savosta http://www.esavoennakoi.fi/

Etelä-Savo

Luotain.fi/

Varsinais-Suomen ELY

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla jaetaan Varsinais-Suomen nykytilaa ja tulevaisuutta kuvaavaa tietoa

http://vsely.temp.web2.foral.info/tilastot/tyomarkkinat/tyottomyys/

 

Varsinais-Suomi

Pilkahdus-ennakointiyhteistyö

http://www.pilkahdus.fi/

https://www.facebook.com/pages/Pilkahdus-tulevaisuus-Pirkanmaalla/356261007754267

EMMA-hanke http://emma.pilkahdus.fi/

Emma-sivusto on toteutettu osana kuuden maakunnan yhteistä EMMA-hanketta. Yhteistyön aikana syntyneitä ajatuksia ja maakuntien toimivia hyviä käytänteitä on nostettu esille sivustolla. Arvioinnin ja esimerkkien avulla voit saada vinkkejä siitä, miten omaa ennakointityötä voisi seuraavaksi suunnata. Arvioinnin ja kehittämisen tueksi on tuotettu ReFo-arviointityökalu, joka on Suomessa ensimmäinen kokonaisvaltainen ennakointityön arviointikriteeristö ja -väline. ReFo-arviointityökalun avulla alueen tai organisaation ennakointiprosessin vahvuudet ja kehitettävät kohteet tunnistetaan ja sen jälkeen kehittämistoimenpiteet pystytään suuntaamaan oikealla tavalla.

 

Pirkanmaa

Työelämämuutosten ennakointi

Työelämämuutosten ennakointi osana

hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa (vuodelta 1999): http://elektra.helsinki.fi/se/f/0785-5494/18/2/tyoelama.pdf

 

Pohjois-Karjala

Ammattibarometri/ ELYt ja TE-toimistot

Arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä niiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat n. puolen vuoden ajanjaksoa eteenpäin. Perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen. Tehdään kolme kertaa vuodessa kaikkien ELY-keskusten alueella. P-K:ssa seutukunnittain.

työnvälitys, ammatinvalinnanohjaus, tietopalvelu, ammatillisen koulutuksen suunnittelu, työmarkkinaennusteiden laadinta

ForeAmmatti/ Foredata Oy

Sähköinen palvelu, joka tuottaa tietoa ammatti- ja aluekohtaisesti avoimista työpaikoista, työpaikkojen sijainnista, koulutus- ja osaamisvaatimuksista, palkkatasosta sekä kilpailutilanteesta nyt ja muutaman vuoden kuluttua alueittain. Myös koulutuksen suunnitteluun, TE-toimiston palvelujen tehostamiseen…

http://foreammatti.fi/

 

työnvälitys, ammatinvalinnanohjaus, yksilöohjaus, työnhakijat, ammatinvaihtajat

Yritysharava/ ELY-keskukset,  hanketoimintana, ELY:n toimeksiannot

Tietokantapohjainen yritystiedon keräämis- ja käsittelyjärjestelmä. Kootaan yrityshaastatteluin kerättävää tietoa yritysten kasvu- ja kehittämistarpeista, työvoima- ja koulutustarpeista yrittäjien asenteista jne. Proaktiivista tietoa TE-hallinnon tarpeisiin. Valtakunnallisessa Kotti-hankkeessa tehty, jatkuvuus?

TE-hallinnon sisäinen käyttö ja työvoimakoulutuksen suunnittelu, aluesuunnittelu

TKTT= työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus

Lähinnä TE-toimiston haastatteluin keräämää tietoa jonkin valitun toimialan tai -alojen yritysten työvoima- koulutus- ja kehittämistarpeista sekä alan näkymistä. Erilaisia käytäntöjä eri ELY-alueilla. P-K:ssa osana TE-toimiston yrityskäyntejä lomakepohjalla kerättävää tietoa. Joillakin ELY-keskusalueilla on tehty yhteistyössä jonkin muun asiantuntijatahon kanssa ja käytetty toimialakohtaisia asiantuntijaraateja.

TE-hallinnon käyttöön, koulutusten ja palvelujen suunnitteluun, aluekehittämiseen (yhteenvedot)

TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste/ TEM

 

TEM julkaisee vuosittain kaksi ennustetta tavoitteena muodostaa ministeriön asiantuntijanäkemys lähiajan talouden ja työmarkkinoiden kehityksestä. Painopiste työmarkkinaennusteessa. Perustuu ennustelaitosten tuloksiin, valtiovarainministeriön talousennusteeseen, TE-hallinnossa kerättävään tietoon.

Uusin ennuste:

https://www.tem.fi/files/39625/‌ennuste_kevat_‌2014.pdf

 

Toimii TEM:n politiikkavalmistelun taustana ja informaationa muille toimijoille.

TEM:n maakuntien suhdannekatsaus ja suhdannekehitys

TEM on joinakin vuosina (2011) tehnyt tiivistelmän maakuntien suhdannekatsauksen muodossa. TEM julkaisee säännöllisesti TEM analyysejä -sarjassaan Maakuntien suhdannekehitys nimistä raporttia, jossa analysoidaan viimeaikaista kehitystä väestön, työvoiman, muuttoliikkeen, työllisyyden ja yritystoiminnan liikevaihdon osalta. Lisäksi tehtyjen ennusteiden pohjalta kuvataan kehitystä muutama vuosi eteenpäin. Uusin raportti 2012-2014 http://www.tem.fi/files/39120/Maakuntien_suhdanne‌kehitys_2012-2014.pdf

Aluetasona on maakunta ja väestön osalta myös seutukunta.

Aluesuunnittelun tarpeisiin?

TrendWiki/ data Rangers Oy

Heikkojen signaalien keräämisen ja analysoinnin työkalu, joka on sosiaalisen median sovellus. TEM on ottanut vuoden 2009 lopulla koko konsernin käyttöön työkalun, jonka avulla voidaan kerätä ja analysoida toimintaympäristön muutossignaaleja. Sen toiminta perustuu käyttäjien sinne syöttämiin signaaleihin ja niiden analysointiin. Trendiryhmä tekee aineistosta katsauksia. Voidaan saada myös aluekohtaista tietoa muutossignaaleista, mutta hyödynnetty tähän satunnaisesti. http://www.trendwiki.fi/fi/

Laajasti hallinnon alan käyttöön ennusteiden laadintaan ja suunnitteluun. Alueilla vähän hyödynnetty.

OPAL/ TEM

Työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijapalaute- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla saadaan tietoa koulutuksen vaikutuksista osallistuneiden kokemana. Kehitetty eteenpäin lisäämällä siihen ARVI-osio, jossa kouluttaja voi antaa sanallista palautetta koulutuksen onnistumisesta opiskelijakohtaisesti. Järjestelmässä erilaisia raportointimahdollisuuksia. Opal-neton avulla mahdollisuus arvioida koulutuksen vaikutuksia työllistymiseen ja ammatillisen osaamisen lisääntymiseen. https://asiointi.mol.fi/opal/

Valtakunnallista, alueellista, koulutusala ja kouluttajakohtaista tietoa.

Työvoimakoulutuksen suunnitteluun, koulutuksen hankintaan viranomaisille sekä kouluttajalle tietoa

Sijoittumis-seuranta/ TEM

TEM:n  säännöllisesti tekemää sijoittumisseurantatietoa eri työvoimapalveluista. Seurantaa tehdään kolme ja kuusi kuukautta toimenpiteessä päättämisen jälkeen ja siinä tarkastellaan työmarkkinoille sijoittumista, lähinnä työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sijoittumisseurantaa on raportoitu TEM analyysejä -sarjassa (viimeisin 2011 sijoittumiset/2013). Sijoittumista voidaan analysoida toimenpiteittäin, alueittain tai osallistujien taustaominaisuuksien mukaan. TEM:n rekisteritietoihin yhdistetään tilastokeskuksen rekisteritietoja, sen takia tiedot tulevat muutaman vuoden viiveellä.

TE-hallinto työvoimapalvelujen suunnitteluun ja hankintaan

TEKES

Tekesin trendikartta:

https://tekes.trendwiki.fi/publications/1000229?key=0e12782e264082a79ab7c07009958e35

 

Foresight

Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.

http://www.foresight.fi/

 

Sitra

http://www.sitra.fi

uusi työ:

http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusi-tyo

uusi koulutus:

http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusikoulutus

 

 

Eduskunta/

tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuus valiokunta:

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx