1.  Asiakaslähtöinen tupakasta vieroituksen ohjausprosessi

 

 1. KARTOITA ASIAKKAAN LÄHTÖKOHDAT

Fyysiset tekijät  
 • ikä
 • sukupuoli
 • terveydetila
 • asiakkaan sairaudet, joihin tupakoinnilla on vaikutusta
 • riskitekijät
     
 Psyykkiset tekijät  
 • voimavarat
 • motivaatio
 • oppimisvalmiudet
 • kognitio, kehitys, koulutus
 • tarpeet
 • käsitykset, uskomukset
 • kokemukset, odotukset
 • selviytymistyyli
     
Sosiaaliset tekijät  
 • kulttuuritausta
 • etninen tausta
 • sosiaaliluokka
 • elämäntilanne
 • perhetilanne, läheiset
     
Asiakkaan Riippuvuudet  
 • fyysinen  riippuvuus (nikotiini)
 • psyykkinen riippuvuus
 • sosiaalinen riippuvuus
     
 Ympäristötekijät  
 •  fyysinen ympäristö:  (vuodeosasto. pkl, laitos, työpaikka jne.)
 • psyykkinen ympäristö: (turvallisuus, hyväksyvyys)
 • sosiaalinen ympäristö: (kaveripiiri, yhteisöt, verkostot
     

 (Mukaeltu lähteestä Kääriäinen, M. 2007. Potilasohjauksen laatu. Hypoteettisen mallin kehittäminen. Acta Universitas Ouluensis D Medica 937. Oulu: Oulu University Press)

2. SUUNNITTELE OHJAUS

Ohjeet ja oppaat  
 • antavat informaatiota, voivat herätellä
 • oppaat auttavat omaehtoista lopettajaa tai toimivat muun ohjauksen tukena
 • toimiva ohje on ymmärrettävä, selkeä, hyvin suunniteltu ja antaa konkreettiset ohjeet siitä, miten tulee toimia
     
Yksilöohjaus  
 • tapahtuu yksilön ehdoilla
 • mahdollistaa yksilöllisen, asiakkaan tarpeista lähtevän ohjauksen
 • motivointi ja palautteen antaminen yksilöllistä
 • vie enemmän henkilöstöresursseja kuin ryhmäohjaus
     
Ryhmäohjaus  
 • ryhmäohjauksessa hyödynnetään ryhmädynamiikkaa, vertaistukea  ja ryhmän voimaannuttavaa vaikutusta
 • hyvin suunniteltu ryhmäohjelma on monipuolinen, joustava, vaiheittain etenevä ja ryhmän tarpeet huomioiva
 • tapaamisen pituus noin puolitoista tuntia
 • sopiva ryhmäkoko noin 8 - 12 henkilöä
 • kokoontumisten määrä 6 -10 kertaa ja kesto 6 -10 viikkoa
     
Puhelinohjaus  
 • perustuu yksinomaan verbaaliseen viestintään (voi olla etu sekä haitta!), jolloin sanallinen ilmaisu korostuu
 • vaatii suunnittelua ja arviointia samalla lailla kuin muutkin ohjausmuodot
 • muistettava tietosuoja- ja vastuukysymykset
     
Nikotiinokorvaushoidon tarve  
 • kartoitus tehdään jokaiselle tupakoivalle
 • reseptivapaata nikotiinikorvaushoitoa tulee suositella tupakoijalle, joka polttaa yli kymmenen savuketta päivässä
 • katso lisää korvaushoidoista Käypä hoitosuositus: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja korvaushoidot
     
Lääkehoidon tarve  
 • Suomessa on saatavissa reseptivalmisteina varenikliinia, bupropionia, nortriptyliiniä ja klonidiinia
 • Katso Käypä hoito suositus: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja korvaushoidot

 

3. OHJAA 

Tavoite: JOKAISEN tupakoitsijan kohdalla tupakointi tunnistetaan asiakkaan terveyttä uhkaavaksi tekijäksi, tupakointi otetaan puheeksi ja tarjotaan tukea tupakoinnin vähentämiseksi/lopettamiseksi.

Puheeksiotto eli 6K  
 • Käytä puheeksiotoissa 6 K:n menetelmää:
 1. Kysy asiakkaan/potilaan tupakoinnista (vähintään kerran vuodessa)
 2. Kartoita asiakkaan/potilaan tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto
 3. Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi asiakkaan lopettamishalukkuus
 4. Kehoita asiakasta lopettamaan tupakointi
 5. Kannusta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon
 6. Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä.

 

     
Motivoiva keskustelu
 
 
 • keskeistä on vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota muutokseen.
 • muutoshalukkuus lähtee asiakkaan havaitsemasta ristiriidasta nykyisen ja toivotun tilan välillä
 • kunnioitetaan asiakkaan oikeutta valita itse muutoskohteensa
 • asiakasta kannustetaan ottamaan vastuuta ja tuetaan asiakkaan uskoa omaan muutoskykyynsä
 • keskusteluissa pyritään siirtymään myönteistä suuntaa puoltaviin seikkoihin, vaikka muutosta estävät seikat tunnistetaankin
 • arvioidaan asiakkaan kanssa yhdessä tupakoimattomuudesta aiheutuvia haittoja ja hyötyjä
 • tehdään avoimia kysymyksiä. Ne aktivoivat asiakasta ajattelemaan ja herättävät oivalluksia
 • heijastava kuunteleminen ja empatia vahvistavat motivaatiota
 • tehdään yhteenvetoja asiakkaan puheesta
 • hyödynnetään asiakkaan verkostoja ja läheisiä voimavarana
     

Voimavara- eli ratkaisukeskeinen
ohjaus

 

 
 • asiakas on asiantuntija. Hän määrittelee tavoitteensa (ei alan ammattilainen)
 • keskustelussa hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja osaamista pulmien ratkaisemisessa
 • pieniinkin edistysaskeleisiin kiinnitetään huomiota ja niistä annetaan palautetta
 • myönteisyys, luovuus ja huumori  auttavat asiakasta onnistumaan
 • anna paljon myönteistä palautetta ja kiitosta!
     
Ole aktiivinen ja vastuullinen!  
 • jos ammattilainen ei itse voi antaa ohjausta, asiakas ohjataan paikkaan, jossa hän saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen.
 • joskus on tilanteita, joissa on hyvin vähän asiakaskontaktille. Aina voi kuitenkin   sanoa, että "Olen huolestunut tupakoinnistanne ja asialle kannattaa tehdä jotakin mahdollisimman pian".

 

4. ARVIOI, KIRJAA JA SEURAA

Arvioi asiakkaan fyysinen. psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

 
 • arvioi, miten asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat ovat estäneet tai edistäneet  tupakasta vieroittumista?
 • miten asiakas kokee itse tilanteensa? Onko muutos ollut myönteinen?
 • miten terveydenhuollon ammattihenkilön antama vieroitusohjaus on  tukenut asiakasta?
 • ovatko käytetyt menetelmät ja keinot olleet onnistuneita?
     
Arvioi asiakkaan tupakkaan liittyvä käyttäytyminen ja sen muutokset  
     
Arvioi nikotiinihoidon vaikuttavuus  
 • onko nikotiinikorvaushoito ollut riittävää?
 • kokeeko asiakas hyötyneensä korvaushoidosta?
 • milllaisia ovat asiakkaan vieroitusoireet?
 • ovatko ne olleet siedettäviä?
     
Arvioi lääkehoidon vaikuttavuus  
 • kokeeko asiakas hyötyneensä korvaushoidosta?
 • onko lääkehoidolla ollut sivuvaikutuksia?
 • ovatko vieroitusoireet olleet siedettäviä? 
     
Kirjaa  
 • kirjaa tavoitteet, ohjaussuunnitelma ja sen toteutuminen, asiakkaan motivaatio, edistyminen ja relapsit asiakkaan tiedostoihin, jos se on mahdollista
 • kirjaa asiakkaan kanssa sovitut seuraavat tavoitteet kohden tupakoimattomuutta
     
Seuraa  
 • jokaisen tupakoivan muutosvalmiutta tulee aktiivisesti seurata!
 • jokaisen tupakoimista vähentävän tai lopettavan edistymistä tulee seurata!
 • huomioi ihminen kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tupakointi on vain  osa ihmisen käyttäytymistä.
 • työskentele pitkäjänteisesti tupakasta vieroitusohjauksessa