2. Kirjallisia lähteitä

  • Heloma A, Ollila H, Danielson P,  Sandström P,  Vakkuri J (toim.):  Kohti savutonta Suomea. Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. THL 2012.
  • Antero Heloma, Kalervo Kiianmaa, Tellervo Korhonen, Klas Winell (toim.). Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus

    1. painos 2017, 229 sivua, nidottu. Lääkäriseura Duodecimin kustantama suomenkielinen tietokirja tapausesimerkkien kera.

  • Koski-Jännes A. 2008. Motivoivan haastattelun periaatteet ja menetelmät. Teoksessa Koski-Jännes A, Riittinen L & Saarnio P (toim.)  Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (ss. 41-64). Helsinki: Tammi.
  • Miller WR & Rollnick S. 2002. Motivational interviewing. Preparing people to change addictive behavior, 2nd revised edition. The Guilford Press.
  • Pietilä AM. 2010. Terveyden edistäminen. Helsinki: WSOYpro Oy.