5.1. Farmasian näkökulmia vieroitukseen ja ohjaukseen 

Onnistunut ohjaus ja tupakasta vieroituksen tukeminen

Suomen Apteekkariliiton "Sinä päätät, minä autan" slogan kuvaa asiaa erinomaisesti (Suomen Apteekkariliitto 2006). Kuunteleva ohjaus on onnistuneen neuvonnan peruskivi. Se edellyttää sitä, että osaa oman asiansa niin hyvin, että voi vapautuneesti kuunnella asiakasta ja esittää täydentäviä kysymyksiä tarpeen mukaan. Asiakas kertoo ja farmaseutti tarjoaa saamiensa tietojen perusteella ratkaisuja ja tarvittaessa eri vaihtoehtoja ratkaisuiksi.

Onnistunut ohjaus edellyttää, että

 • apteekissa on yhteisesti sovittu toimintaperiaatteista ja ohjauksen toteutuksesta
 • hallitsee yksilöhjauksen periaatteet ja toteutuksen
  • motivaation merkitys tupakoinnin lopettamisessa
  • Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemalli tupakasta vieroituksessa (esim. Iivonen 2006)
  • nikotiiniriippuvuuden arviointi Fagerströmin testi avulla
  • NRT (nikotiinikorvaushoito)–valmisteen oikea annostus
  • valmisteiden oikean käytön neuvonta
  • NRT–valmisteiden haittavaikutusten hallinta
  • riittävän pitkään jatkuvan vieroitushoidon merkitys tupakoinnin lopettamisen onnistumisen kannalta
  • vieroitusoireet ja niiden merkitys tupakoinnin lopettamisessa
  • tupakoinnin lopettamisessa käytettävien valmisteiden ja tupakoinnin kustannusten ymmärtäminen yksilötasolla ja valmiudet keskustella siitä lopettajan kanssa
 • tuntee erilaiset tupakasta vieroituksessa käytetyt hoitomuodot (Käypä hoito -suositus)
 • tuntee paikalliset tupakasta vieroituksen palvelut ja ohjaa tarvittaessa aktiivisesti asiakasta käyttämään myös niitä

Tupakasta vieroituksen ohjauksen onnistumista parantaa tupakointia selittävien tekijöiden ymmärtäminen.

 • Tupakkariippuvuus on sairaus, jonka kansainvälisen tautiluokituksen mukainen diagnoosinumero on F17.2 ja tupakasta vieroitusoireiden numero on F17.3.
 • Tupakointi on riippuvuusoireyhtymä, joka sisältää tapariippuvuutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta.

Moniammatillisuuden huomioon ottamisesta ohjauksessa ja vieroitusneuvonnassa  

 • Käypä hoito suosituksen mukaisesti päävastuu vieroituksen järjestämisestä on perus-   ja työterveyshuollossa.
 • Tupakasta vieroitusta kannattaa lähteä kehittämään sekä organisaatioiden että ammattiryhmien yhteistyönä.
 • Eri osapuolten tehtävistä kannattaa sopia yhteisesti. Tämä edellyttää yhteistyötä esimerkiksi apteekkien, terveyskeskusten ja työterveyshuollon edustajien kesken.
 • Vieroituspalvelujen järjestämisessä on otettava huomioon myös eri ammattiryhmien tehtävät.
 • Palvelujen tehokkaaseen tarjontaan ja hyödyntämiseen päästään käymällä läpi organisaatioiden ja ammattiryhmien työskentelytavat ja käytettävissä olevat voimavarat.
 • Apteekissa on tupakoinninvieroitukseen perehtynyt farmaseutti tai proviisori, joka toimii yhdyshenkilönä muun terveydenhuollon suuntaan. Satoihin apteekkeihin on nimetty astmayhdyshenkilö, osa heistä toimii myös tupakasta vieroituksen yhdyshenkilönä.
 • Lähes kaikissa kunnissa on apteekki. Apteekkeja on melkein kolminkertainen määrä terveyskeskuksiin verrattuna.

Lähteet:

 • Prochaskan vaihe- ja prosessimallin soveltaminen, kts. https://www.kaypahoito.fi/nix02543
 • Järvinen, Päivi: Apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyö terveyden edistämisessä - mallina savuttomuustyö . Farmasian lisensiaattitutkimus. Sosiaalifarmasian osasto, Helsingin Yliopisto 2004
 • Päihdelinkki on varsin kattava sivusto erilaisista riippuvuuksista - käytä hakusanaa tupakka: http://www.paihdelinkki.fi