Tupakkakoulutus - irti tupakasta ammattilaisten tuella

 

Tupakkakoulutus.fi -sivusto on osa monimuotoista, terveydenhuollon eri ammattiryhmille soveltuvaa ja eri ammattilaisten yhteistyötä korostavaa kurssia tupakasta vieroituksen ohjauksen avuksi ja oppimiseen.

Kurssia käytetään lääkäreiden, hammaslääkäreiden, farmaseuttien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, suuhygienistien, fysioterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien perusopetuksessa, osalla pakollisena, osalla valinnaisena kurssina. Lisäksi koulutus soveltuu myös työorganisaatioiden henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kurssin laajuus on 2.0 opintopistettä.

Kurssiin kuuluu

1) perehtyminen kaikille avoimeen, laaja-alaiseen tupakkakoulutus.fi -tietopakettiin verkossa
2) kurssiin liittyvien tehtävien tekemisestä Moodle - oppimisympäristössä sekä
3) osallistumisesta oppilaitoksen järjestämään lähiopetukseen/seminaariin

Kurssitehtävät sisältävät case-harjoitteiden tekemistä ohjattuna ja oman tupakkatietouden testaamista. Lähiopetuksessa kuullaan asiantuntija-alustuksia, harjoitellaan tupakasta vieroitusdialogia  ja paneudutaan hoitoketjun merkitykseen tupakasta vieroituksessa. Kurssi pohjautuu Käypä Hoito -suositukseenTupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito.

Mitä opit ja mitä osaat kurssin jälkeen?

Osaaminen sisältää sekä tiedolliset, taidolliset että asenteelliset valmiudet.

Kurssin jälkeen osallistuja:
    - tiedostaa tupakoinnin merkitykset yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
    - tietää tupakan haitallisista terveysvaikutuksista
    - osaa arvioida tupakoijan riippuvuutta tupakasta ja osaa tarvittaessa ohjata asiakasta hänelle soveltuvien
      tupakasta vieroitusaineiden käytössä
    - osaa ohjata tupakoivia asiakkaita asiakaslähtöisesti, dialogisesti ja tilanteeseen parhaiten sopivimmilla
      menetelmillä hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä ja hoitoketjuja
    - on motivoitunut edistämään omaa, läheistensä ja ympäristön terveyttä

Tupakkakoulutus tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatillinen perusosaaminen tupakoivien henkilöiden kohtaamiseen ja ammattimaiseen tupakasta vieroituksen ohjaukseen!

Sivuston suunnittelu ja ylläpito

Tupakkakoulutus.fi-sivustoa ovat yhteistyössä laatineet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen
yliopiston kansanterveystieteen yksikkö ja farmasian laitos, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Mikkelin,
Seinäjoen, Lahden ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut.

Sivuston ylläpidosta ja päivityksistä vastaa Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen yksikkö, kts. yhteystiedot.