Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi

Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi eli TUPLA-hankkeen tarkoituksena on lisätä Pohjois-Savon alueen yritysten digitaalista osaamista palvelujohtamisen alueella. Hyvin toteutettuna digitalisaatio edistää sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Hankkeelle on merkittävä ja ajankohtainen tarve, koska Pohjois-Savon alueen yritykset tarvitsevat osaamista digitaalisten palveluiden rakentamiseen pärjätäkseen globaaleilla markkinoilla. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Savon alueen yritykset ja organisaatiot. Hankkeen aikataulu on 1.1.2018-31.3.2020.

Digitalisaatio edellyttää yrityksiltä muutoksia johtamiseen, kulttuuriin, työvälineisiin, prosesseihin ja toimintatapoihin ja on siksi suuri rakenteellinen muutos. Digitalisaation myötä työntekijöiden osaaminen vanhenee nopeammin ja heiltä vaaditaan myös uusien teknologioiden ja työkalujen omaksumista entistä nopeammin. TUPLA-hankkeella on merkittävä asema Pohjois-Savon alueen palveluyritysten digiosaamisen lisäämisessä sekä digitaalisten palveluprosessien pullonkaulojen vähentämisessä. Hankkeen merkitys elinkeinoelämälle voidaan tiivistää seuraaviin asioihin:

1. Digiosaamisen kasvattaminen. Hanke auttaa Pohjois-Savon alueella kasvattamaan yritysten osaamista digitaalisten palveluiden suunnittelusta, toteuttamisesta, rajoitteista, ja liiketoimintamahdollisuuksista.

2. Joustavan työn ja työhyvinvoinnin lisääminen uusilla digitaalisilla palveluilla. TUPLA-hanke tähtää työhyvinvoinnin nostoon edistämällä hallinnan tunnetta digitaalisista työkaluista ja uusista pilvipohjaisista teknologiapalveluista. Työympäristön ja työhyvinvoinnin taso korreloivat positiivisesti tuottavuuden kanssa.

3. Työllisyyden parantuminen uuden digitaalisen osaamisen kautta. TUPLA-hankkeen myötä osallistujat saavat tuoretta tietoa digiajan ”kuumista perunoista” eli palveluiden data-analytiikasta, tietosuojasta (miten ottaa huomioon uusi tietosuoja-asetus) sekä muista teknologioista, joilla mahdollistetaan kilpailuedun luonti sekä yksilö- että organisaationäkökulmasta.

4. Verkostoituminen. Hankkeessa verkotetaan yritykset DIGIT-työpajoissa ja hankeseminaareissa digiverkostoksi, jossa on helppoa saada vertaistukea tai vaihtaa kokemuksia toisten partnereiden kanssa.

5. Digitaalisuutta tukevan kulttuurin luominen. Digitaalinen murros vaatii erityisosaamista yrityksen johtamiselta, ja johdon täytyy panostaa digitalisaation edistämiseen kokonaisvaltaisesti, ei ainoastaan teknologianäkökulmasta vaan myös muuttamalla päivittäisiä käytäntöjä, muokkaamalla raportointitapoja sekä tuomalla uusia tapoja tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

6. Digitaalisuuteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen.

 

TUPLA-hanke Kuopion Koulutus & Rekry 2019 lehdessä

Koulutus & rekry 2019 lehtijuttu