W5W2-julkaisut

Julkaisulistasta löydät W5W2-julkaisujen lisäksi sitä edeltäneen W5W-hankkeen julkaisut. Useimmat julkaisuista ovat saatavilla ja ladattavissa PDF-muodossa. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan julkaisuja, ota yhteyttä julkaisijan mukaan joku Oulun yliopistoon tai Itä-Suomen yliopistoon:

Oulun yliopiston julkaisumyymälä
PL 8200
90014 Oulun yliopisto
julkaisumyynti@oulu.fi
p. 08 - 553 3940
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Oppimiskeskus
Toimistosihteeri
040-3553622

W5W-videot

W5W2-julkaisut

Laitinen, K., Pekonen, E. ja Pirttimäki, S. Hopskäytäntöjen nykytilanne – hopsohjaajien näkemyksiä tutkintouudistuksen tavoitteiden toteutumisesta. 2009. Kuopion yliopisto, oppimiskeskus.

Julkaisu on W5W2– hankkeen kartoitus, joka kuvaa hopskäytäntöjen nykytilannetta Suomen yliopistoissa. Lisäksi tuodaan esille hopsohjaajien arvioita tutkinnonuudistuksen yhteydessä henkilökohtaisille opintosuunnitelmille ja suunnittelun ohjaukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Julkaisu (PDF)

Rahkonen, A., Isola, M. ja Wenneström, M. W5W2-pilotoinnilla kohti oppimisen kumuloitumista. 2009. Opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 12.

W5W2-hankkeen yksi keskeinen toimintamuoto oli valtakunnallisten yliopisto-opetuksen ja -ohjauksen kehittämishankkeiden koordinoiminen ja tukeminen. Teoksessa esittäytyy kaikkiaan 8 pilottia, jotka kuvaavat artikkeleissaan oman pilottitoimintansa tavoitteita, vaiheita sekä saavutettuja tuloksia. Teoksessa myös kuvataan yleisesti W5W2-pilottitoiminnan vaiheet vuosina 2007–2009.

Julkaisu (PDF)

Savilampi, J. Laatua! – kohti auditointia. Videotallenne. 2009. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Ryhmähaastattelu on yksi olennaisimmista auditointimenetelmistä. Miten onnistuneessa auditointihaastattelussa ei ainakaan kannata toimia. Laatua! -opetusvideo antaa tähän yhden vastauksen.

Videon kansikuva (PDF)
Katso video (wmv, 4 min.)

Honkala, A., Isola, M., Jutila, S., Savilampi, J., Rahkonen, A. ja Wennström, M. Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi. 2009.

Oulun yliopiston W5W2-tiimin laatimat käytännönläheiset ohjeet osaamistavoitteiden kirjoittamiseksi. Laajassa oppimäärässä osaamistavoiteajattelua on taustoitettu enemmän mm. opetussuunnitelmatyön osalta, kun taas lyhyessä oppimäärässä on suppeat osaamistavoitteiden laatimisohjeet.

Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi- laaja oppimäärä (PDF)

Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi - lyhyt oppimäärä (PDF)

Savilampi, J. Transmutation. Videotallenne. 2009. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Sosiologinen tutkielma, joka tuo näyttämölle kärjistetyn dystopian.

Videon kansikuva (PDF)

Jäntti, J. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt Kuopion yliopistossa. 2008. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 43.

Raportissa esitellään Kuopion yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjen kartoituksen tulokset. Kartoituksessa kuvaillaan, millaisia AHOT-käytännöt ovat, miten AHOT käsitetään, millaisia työvälineitä ja menetelmiä on käytössä. Raportissa tuodaan esille myös toimivia käytäntöjä sekä kehittämiskohteita. 

Julkaisu (PDF)

Savilampi, J. Recipe III – The Contamination –Opetusvideo. Videotallenne. 2008. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Opetuksen kehittäjän työminä –trilogian viimeinen osa. Opetuksen kehittämisen liikenteen seassa jo vuosikymmenen ajan ansioituneesti työskennellyt opetuksen kehittäjämme kokee viimeisen kamppailun työminänsä kanssa.

Videon kansikuva (PDF)
Katso video (wmv, 16 min.)

Pasanen, K. Oppiminen on elämää – Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta Oulun yliopistossa syksyllä 2007. 2007. Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla 22´.

Oppimiskokemustutkimus, jossa haluttiin opiskelijoita haastattelemalla saada tietoa hyvistä oppimisen tavoista yliopistossa. Lisäksi tavoitteena oli koota yhteen opiskelijoiden mieleen jääneitä yksittäisiä oppimiskokemuksia sekä selvittää, mitä oppiminen opiskelijoiden näkemyksen mukaan on. Julkaisu on raportti tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista, joiden mukaan oppiminen näyttäytyy opettajan ja opiskelijan opittavaan sisältöön suuntautuvana yhteispelinä.

Julkaisu (PDF)

Alaniska, H., Alha, K., Ansela, M. ja Haapaniemi, T. (toim.). Akateeminen OPS ja HOPS oppimisen laatutekijöinä. 2007. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 8.

Teoksen artikkelit ovat syntyneet W5W-hankkeen syksyllä 2006 järjästämän valtakunnallisen ”Akateeminen opetussuunnitelmatyö ja henkilökohtainen opintosuunnitelma oppimisen laatutekijöinä” -verkkokoulutuksen yhteydessä. Artikkelien kirjoittajat ovat koulutuksen osallistujia eri yliopistoista. Kirjan kahdeksan artikkelia on jaoteltu kolmeen eri aihepiiriin, joista ensimmäisessä Raija Aaltonen, Vesa-Matti Sarenius ja Peter Hästö vertailevat erilaisia opetussuunnitelmia ja niiden kytköksiä työharjoitteluun. Seuraavaksi Antti Auer ja Riitta Kamula antavat erityisnäkökulmia opetussuunnitelman kehittämiseen. Viimeisessä osassa Jari Rantamäki, Ivana Kholová ja Patrik Skogster kirjoittavat hopsista ja vähän opsistakin.

Sisällysluettelo 

Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. Anna Aikaa Ajatella - Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. 2007. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Kirjassa rakennetaan opintojen mitoittamisen yleiset laskennalliset perusteet, jotka perustuvat tähänastiseen kokemukseen, oppimisen teoriaan, olemassaolevaan tutkimustietoon sekä loogiseen ajatteluun. Kysymys on mallista, jolla opetuksen suunnittelija voi julkilausuttuihin perusteisiin nojaten antaa opiskelijalle aikaa oppimista varten; riittävästi mutta ei kohtuuttomasti liikaa. Malli ei kuitenkaan ole vielä valmis vaan se on tehty kokeiltavaksi.

Julkaisu (PDF)

Karjalainen, A. (toim.). Akateeminen opetussuunnitelmatyö. 2007. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö. 

 Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta muodostetaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistetaan päällekkäisyyksiä sekä osoitetaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille.

Julkaisu (PDF)

______________________________________________________________________________

W5W-julkaisut

Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. Give me time to think - determining student workload in higher education. 2006. University of Oulu, Teaching development unit.

This guide deals with the relation between different teaching methods and allocating time for courses in the curriculum. It presents a pedagogically sound and practical model for study time calculation for curriculum designers.

Download (in PDF)
The book can be purchased from Oulun Yliopistopaino: julkaisumyynti@oulu.fi.

Ansela, M., Haapaniemi, T. ja Jäntti, J. Laatunäkökulmia yliopisto-opiskelijan hopsiin. 2006. Kuopion yliopisto, oppimiskeskus.

Teos on käytännönläheinen artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan hopsin roolia oppimisen laatua edistävänä tekijänä sekä erityisesti toimenpiteitä, joilla hops kytketään osaksi yliopistojen laatutyötä ja yliopisto-opiskelijan ohjausjärjestelmiä.

Julkaisu (PDF)

Wennström, M. Haluaisin kyllä ymmärtää - Selvitys humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden ensimmäisen lukukauden ajankäytöstä ja oppimiskokemuksista. 2006. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Selvityksessä tarkastellaan humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden oppimistavoitteita, ajankäyttöä, kuormittavuutta ja oppimiskokemuksia opintojaksokohtaisesti. Teos on raportti opiskelun seurantatutkimushankkeesta, joka alkoi syksyllä 2005. Seurantatutkimushanke toteutettiin tutkinnonuudistuksen vanavedessä, ja siihen osallistui ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

Julkaisu (PDF)

Ansela, M., Haapaniemi, T. ja Jäntti, J. Yliopisto-opiskelijan hops - prosessien kehittämiskuvauksia. 2006. Kuopion yliopisto, oppimiskeskus.

Teos on artikkelikokoelma henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (hopsien) ja niiden ohjauksen kehittämiskokeiluista. Artikkelit ovat käytännönläheisiä ja tarjoavat runsaasti uusia näkökulmia yliopisto-opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Kirja on suunnattu erityisesti hopsien ohjaajille ja ohjauksen kehittäjille yliopistoissa.

Julkaisu (PDF)

Ansela, M., Haapaniemi, T. and Pirttimäki, S. Personal Study Plans for University Students - A Guide for Study Counsellors. 2006. University of Kuopio, Learning Centre.

This guide has been written to support the implementation of the PSP as an instrument for study counselling. The guide encourages study counsellors to cooperate in defining the PSP and its counselling practices and make good use of the resources available for PSP counselling. 

Download (in PDF)

Ansela, M., Haapaniemi, T. and Pirttimäki, S. Individuella studieplaner för universitetsstuderande. 2006. Kuopio universitet, Lärcentret.

Guide för handledare har skrivits för att stödja användningen av IPS som ett handledningsverktyg. Guiden uppmuntrar handledare att diskutera definitionen av individuella studieplaner och handledningspraxis samt att samarbeta kring handledningsresurserna för att främja användningen av ISP. 

Download (in PDF)  

Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. Tid att tänka - dimensionering av finländska universitetstudier. 2006. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Tid är en förutsättning för inlärning! Sambandet mellan tid och inlärning är en av de intressantaste frågorna inom undervisning som varje lärare säkert har varit tvungen att fundera på. Den tid som studenterna reserverar för sina studier eller den tid som har reserverats för dem i programplanen utgör tillsammans med mängden studiematerial och dess kravnivå studiebelastningen.

Download (in PDF)  
The book can be purchased from Oulun Yliopistopaino: julkaisumyynti@oulu.fi.

Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. Give me time to think - determining student workload in higher education. 2006. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

This guide deals with the relation between different teaching methods and allocating time for courses in the curriculum. It presents a pedagogically sound and practical model for study time calculation for curriculum designers.

Download (in PDF)  
The book can be purchased from Oulun Yliopistopaino: julkaisumyynti@oulu.fi.

Savilampi, J. Recipe II – The Refresh. Videotallenne. 2006. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Kehittämisen laboratoriosta yliopistokulttuurin kentälle toimitettu tuore opetuksen kehittäjä saa tulikasteen työhönsä. Mikä avuksi jos (ja kun) kehittämistyö ei otakaan tuulta alleen? Kehittämisen laboratorion henkilökunta on uuden haasteen edessä...

Katso video (wmv, 12 min.)

Savilampi, J. Recipe. Videotallenne. 2006. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

Kehittämisen laboratorion henkilökunta - kehittämisen päällikkö sekä kehittämisen assistentti - saavat haasteellisen tehtävän: heidän pitää valmistaa yliopistosektorilta toimitetusta raakileesta opetuksen kehittäjä yliopistokulttuurin tarpeisiin.

Katso video (wmv, 13 min.)

Jutila, S. Aina Ajoissa? UUsi selvitys opiskelijoiden ajankäytöstä. 2005. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Valmistuvatko opiskelijat tulevaisuudessa "aina ajoissa"? Oulun teknillisessä tiedekunnassa on otettu käyttöön ainetuutorointikokeilu eli laskuillat. Laskuillat pyrkivät tukemaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelua. Miten uusi ainetuutorointikokeilu on vaikuttanut opiskelijoiden ajankäyttöön ja saatuihin opintoviikkomääriin sähkö- ja tietotekniikan osastolla? Miten voimme auttaa opiskelijoita ajankäytön hallinnassa ja oman opiskelutekniikan löytämisessä? Aina ajoissa -kirjassa pyritään löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Kirja on jatkoa "Täytyy ehtiä luennolle" julkaisun osaan "Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajankäytön seuranta" keväältä 2003

Julkaisu (PDF)

Ansela, M., Haapaniemi, T. ja Pirttimäki, S. Yliopisto-opiskelijan hops - ohjaajan opas. 2005. Kuopion yliopisto, oppimiskeskus.

Oppaan tarkoituksena on tukea hopsien käyttöä - sekä olemassa olevien hops-muotojen kehittämistä että uusien syntymistä - yliopisto-opiskelijan ohjauksen välineenä. Opas pyrkii kannustamaan ohjauksen toimijoita hopsien määrittelyyn ja ohjauksen käytännöistä keskusteluun. Sen tavoitteena on myös tukea hopsien käyttöä ohjauksen resursseja kokoavana ja ohjaajien yhteistyötä kannustavana välineenä.

Julkaisu (PDF)

Savilampi, J. Haluaisin palauttaa tutkintoni. Videotallenne. 2004. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö. 

Tosiologian laitos kokee kauhun hetkiä, kun juuri valmistunut  opiskelija haluaa palauttaa tutkintonsa takaisin. Perusteellinen opetussuunnitelman tarkistaminen ja kehittäminen, sekä opetus- suunnitelmaviestinnän kohdentaminen on väistämättä edessä.

Katso video (wmv, 20 min.)

Alha, K. (toim.). 2004. "Täytyy ehtiä luennolle" - Selvityksiä opiskelijoiden ajankäytöstä Oulun yliopisto.

Miten opiskelijat käyttävät aikaansa? Korkeakoulututkinnon ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Opetussuunnitelmat on mitoitettu opintoviikkojärjestelmän mukaan, jossa opiskelijan viikottaiseksi työpanokseksi on oletettu 40 tuntia. Onko mitoitusmenetelmä pielessä vai eivätkö opiskelijat opiskele niin kuin on oletettu? Tämä teos valaisee asian yhtä puolta, opiskelijoiden ajankäyttöä. Kolmessa selvityksessä on seurattu erityyppisten opiskelijoiden, perusopiskelijoiden, muuntokoulutettavien ja huippu-urheilijoiden ajankäyttöä.

Julkaisu (PDF)

Karjalainen, A. (toim.). 2003. Akateeminen Opetussuunnitelmatyö
Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta muodostetaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistetaan päällekkäisyyksiä sekä osoitetaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille.

Julkaisu (PDF)

Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. Anna aikaa ajatella - Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. 2003. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.

Kirjassa rakennetaan opintojen mitoittamisen yleiset laskennalliset perusteet, jotka perustuvat tähänastiseen kokemukseen, oppimisen teoriaan, olemassaolevaan tutkimustietoon sekä loogiseen ajatteluun. Kysymys on mallista, jolla opetuksen suunnittelija voi julkilausuttuihin perusteisiin nojaten antaa opiskelijalle aikaa oppimista varten; riittävästi mutta ei kohtuuttoman liikaa. Malli ei kuitenkaan ole vielä valmis vaan se on tehty kokeiltavaksi.

Julkaisu (PDF)

Karjalainen, A., Kuortti, K. and Niinikoski S. 2002. Creative benchmarking - Designing sustainable international cooperation in higher education. University of Oulu, Teaching development unit.

This book introduces an innovative agenda for designing international cooperation in teaching and research. Using benchmarking as a starting point, it explores the premises of educational cooperation in depth and offers an altervative approach to it. An adapted benchmarking methodology, creative benchmarking, is the main focus of this guide.

Download (in PDF)
The book can be purchased from Oulun Yliopistopaino: julkaisumyynti@oulu.fi.