W5W2-hankkeen piloteiksi vuosina 2007-2009 ilmoittautuivat

Pilotit 2007    

 • KuY: Tietojenkäsittelytieteen opintojen seurannan ja HOPS:en kehittäminen
 • KuY: Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen kansanterveystieteessä
 • TTY: Tieteellisen kirjoittamisen taidot ja niiden kehittyminen läpi opintojen. Tapaustutkimus Tampereen teknillisestä yliopistosta
 • HY: Sähköä palautteeseen - Menetelmäpotkua oppimiseen
 • OY: HOPS-osaamisen ja kummiopettajuuden kehittäminen
 • LTY: Tietokannat-kurssin kehittäminen & Information Systems Research -kurssin kehittäminen
 • HY: Tietojenkäsittelytiedettä laadusta tinkimättä
 • VY: Humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmien arviointi
 • TaY: Yhdyskuntatieteiden kandidaattiopintojen kulttuurinen integrointi (YK21-08)
 •  HY: TEO:lla työelämään
 •  TaY: Draaman opiskelun kehittäminen luku- ja opintopiiritoiminnan avulla
 •  TaY: Kollektiivisen ajattelun luova tila verkosto-opetuksessa
 •  JoY: Matkalla akateemiseksi osaajaksi
 •  HY: Opintosuorituksia koskevan raportoinnin ja tilastoinnin kehittäminen opetussuunnitelmatyön tueksi
 • JoY: Opetuksen laatutyö - arviointi- ja palautejärjestelmän luominen
 • TaiK: Harjoituselokuvien tuottamisen opintojen kuormitus ja kumuloituvuus
 • TuKKK: TuKKK:n HOPS-järjestelmän kehittäminen
 • OY: Filosofiaa verkossa
 • LaY: SANTTU - Sosiaalityön ammatillisten ja tutkimuksellisten valmiuksien arviointi ja kehittäminen
 •  HY: Kompetenssiperustainen HOPs ja opstyö ympäristöekologian opinnoissa
 •  TKK: Oppimispolun mittainen opiskelijan portfolio
 •  TuKKK: Creative Leadership -maisteriohjelma
 •  LTY: Opiskelijoiden ajankäyttö ja työmäärä prosessitekniikan opintojaksoilla
 •  OY: Korkeakoulututkinnon tieteellisyyden mittaaminen
 •  OY: Kajaanin opettajankoulutusyksikön yhteistyöhanke
 •  OY: Study group -työskentely parodontologian opetuksessa
 •  TVA: OPAS - Opetussuunnitelman arviointi ja seuranta
 •  HY: Sosiaaliset konfliktit ja niiden ratkaisuyritykset -kurssin kehittäminen
 •  TaY: Taloustieteiden laitoksen sähköisen palautejärjestelmän luominen

Pilotit 2008   

 • HY: Farmaseutin tutkinnon juonteen 2 opetuksen ja opintojaksojen kehittäminen LO –määrittelyn avulla
 • HY: Osaamistavoitteet eläinlääketieteen kandidaatin ja lis. tutkinnoissa sekä tutkintojen vuorovaikutusjuonteessa
 •  HY: Opiskelijan ruotsin opiskelu
 •  JY: Opiskelijan oman asiantuntijuuden arviointi opiskelun loppuvaiheessa (terveystieteet)
 •  JY: Sosiaalinen media aktivoivan oppimisen välineenä II - Kansalaismedia työelämässä
 •  KuY: Fiksummin, ei kovemmin. Ergonomian opiskelijoiden työtapojen ja ajankäytön kehittäminen ergonomian syventävissä opinnoissa
 • KuY: Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma Tth-POFO - työterveyshuollon erikoislääkärin portfolio ja kurssien kehittäminen
 • KuY: Tuutori - pienryhmäohjaus - "faktatuutorointi" ja laatukäsikirja
 • LTY: Aikaisemmin hankitun kielitaidon tunnistaminen ja tunnustaminen (English Exemption rtfolio - EEP
 • LTY:  Laadukkaalla opetuksella ymmärtävää oppimista kauppatieteiden koulutusohjelmassa
 • LTY:  Arviointimatriisit ja osaamistavoitteet prosessitekniikan kandidaatintutkinnossa
 • LTY: Sähkötekniikan opetussuunnitelma
 • LTY: Opintoportaali Vektori
 • LTY: Asiantuntijuuden kehittymisen reflektiota tukevan arviointityökalun kehittäminen
 • OY: Terveystieteiden opettajakoulutuksen ops-arviointi
 • OY: Diplomityöprosessin sähköinen ohjaus ja seuranta
 • OY: Viestinnän laadukas oppiminen
 • OY: Oodi-tilastot ja niiden käyttö
 • RAMK: Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPS2008
 • TKK: Biotekniikan ja kemian tekniikan (BKT) laitoksen opintojen sisältöanalyysi ja kehittäminen
 • TKK: Opintokokonaisuuksien kehittäminen ja CDIO-mallin hyödyntäminen
 •  TKK: Tietoliikennetekniikan kandidaattiprojekti
 •  TTY: Portfoliokurssi (Moodle) biolääketieteessä
 •  TTY: Ohjelmistotuotannonjohtamisen PD V-opintojen kehittämistyö
 •  VY: Konseptijohtamisen maisteriohjelma
 •  VY: Tiedonhaun ja informaatiolukutaidon koulutus
 •  ÅA: Opiskelijoiden työtapojen kehittäminen verkkokurssilla Renässansens konsthistoria
 •  ÅA: Osaamistavoitteet näkyville  – Kansantalouden johdantokurssi