11.12. Uusia mahdollisuuksia follikulaarisen lymfooman hoitoon

FM Ulla Nuutinen, väitös 11.12.2009 klo 12, Medistudia ML3, Kuopio

Lääketieteellinen tiedekunta / Kliininen mikrobiologia ja immunologia

Mechanisms and Regulation of Apoptotic Pathways in Human Follicular Lymphoma Cells: Aiming for Curative Treatment (Apoptoosin mekanismit ja säätely ihmisen follikulaarisissa lymfoomasoluissa: Uusia mahdollisuuksia lymfooman hoitoon)

Vastaväittäjä: Professori Lea Sistonen, Åbo Akademi

Kustos: Professori Jukka Pelkonen, Kuopion yliopisto

Ulla Nuutisen väitöstutkimus tuotti uutta tietoa imukudossyöpien lääkehoitojen aiheuttamista solukuoleman mekanismeista syöpäsoluissa. Tutkimus valotti myös solukuolemalta suojaavien signalointiteiden vaikutuksia syöpähoitojen tehoon. Kokeellisessa mallissa tarkastelun kohteena oli sekä jo hoitokäytössä olevia että vielä kliinisissä kokeissa testattavia lääkeaineita.

Tutkimus toteutettiin ihmisen follikulaarisilla lymfoomasolulinjoilla. Follikulaarinen lymfooma on melko yleinen imukudossyövän eli lymfooman muoto. Diagnoosivaiheessa se on tavallisesti jo laajalle levinnyt, eikä sitä yleensä voida parantaa.

Ohjelmoidun solukuoleman eli apoptoosin tarkoituksena on poistaa elimistölle tarpeettomat, vaurioituneet tai vaaraa aiheuttavat solut, kuten syöpäsoluiksi muuntuneet solut. Joka sekunti ihmisessä kuoleekin miljoonia soluja.

Apoptoosin voi aikaansaada solun tai sen perintötekijän vaurio, mutta sen voivat aiheuttaa myös solun ulkopuoliset tekijät. Häiriöt apoptoosissa voivat johtaa vakaviin sairaustiloihin kuten syöpään. Syövän hoidossa lääkkeinä käytettävät solunsalpaajat ja hormonit sekä sädehoito tappavat syöpäsolut nimenomaan aiheuttamalla syöpäsoluissa palautumattomia vaurioita, jotka laukaisevat apoptoosin.

Monet apoptoosin säätelyyn vaikuttavat tekijät ovat vielä kuitenkin epäselviä, ja niitä tutkimalla voidaan löytää uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon.

Deksametasoni on yleisesti yhdistelmähoidoissa käytetty syöpälääke. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin, miten deksametasonivälitteistä apoptoosia säädellään. Tutkimuksen mukaan PI3-kinaasi-Akt-signalointitie suojaa lymfoomasoluja deksametasonivälitteiseltä solukuolemalta. Tämän reitin estäminen saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa entistä tehokkaampien yhdistelmähoitojen kehittämisen. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että yksi keskeisistä glukoosiaineenvaihduntaan osallistuvista proteiineista, GSK-3, on välttämätön deksametasonivälitteiselle solukuolemalle.

Kuolonreseptorien aktivaatio voi tehostaa syövän hoitoa

Solun pinnalta löytyvien kuolonreseptorien aktivaatio tarjoaa uuden mahdollisen strategian syövän hoitoon. TRAIL-kuolonreseptoreja aktivoivat reagenssit ovatkin antaneet erittäin rohkaisevia tuloksia kliinisissä kokeissa. TRAIL näyttäisi tappavan tehokkaasti syöpäsoluja, mutta jättävän terveet solut eloon.

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin solun pinnalta löytyvien TRAIL-kuolonreseptorien aktivaation aiheuttaman apoptoosin molekyylitason mekanismeja. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miksi mitokondriot ovat toisissa solutyypeissä välttämättömiä TRAIL-välitteisen apoptoosin etenemiselle, mutta toisissa taas eivät.

Follikulaariselle lymfoomalle on tyypillistä apoptoosilta suojaavan, mitokondrioissa sijaitsevan Bcl-2 proteiinin yli-ilmentyminen soluissa. Tutkimuksessa etsittiin keinoja saada TRAIL-välitteinen apoptoosi etenemään mitokondrioista riippumattomasti ja ohittaa tällä tavoin Bcl-2:n apoptoosilta suojaava vaikutus.

Solujen vuorovaikutus voi vaikuttaa hoidon tehoon

Syöpäsolukon mikroympäristö voi myös vaikuttaa osaltaan syöpähoidon tehokkuuteen. Syövän hoidossa tulisikin huomioida mahdolliset vuorovaikutukset syöpäsolujen ja niiden lähiympäristössä olevien solujen välillä. Follikulaarinen lymfooma syntyy itukeskuksen B-lymfosyyttien muuttuessa pahanlaatuisiksi. Itukeskuksisssa B-lymfosyytit saavat useita eri signaaleja itukeskuksen muilta soluilta. Itukeskuksissa tärkeän CD40-signalointiproteiinin on laboratoriokokeissa havaittu suojaavan useita eri soluja useilta eri apoptoosisignaaleilta.

Tutkimuksessa selvitettiin, tulisiko follikulaarisen lymfooman hoitomuotoja kehitettäessä huomioida CD40-ligaation aiheuttama mahdollinen suojavaikutus. Lisäksi selvitettiin CD40-suojan molekyylitason mekanismeja, jotta tulevaisuudessa voitaisiin kehittää täsmälääkkeitä follikulaarisen lymfooman hoitoon estämällä mahdollinen CD40:n suojavaikutus.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1366-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Ulla Nuutinen, p. 050 536 1299, ulla-maija.nuutinen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin