19.12. Turvallisia pitkitetysti lääkeainetta vapauttavia tabletteja voi kehittää edullisesti

Proviisori Jari Pajander, väitös 19.12.2009 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopio

Farmaseuttinen tiedekunta /Farmasian teknologia

Prolonged Release Starch Acetate Matrix Tablets –Relationships between Formulation Properties and in vitro Dissolution Behaviour (Pitkitetysti lääkeainetta vapauttavat tärkkelysasetaattimatriisitabletit – formulaatio-ominaisuuksien ja lääkeaineen vapautumisen välinen suhde)

Vastaväittäjä: Professori Niklas Sandler, Åbo Akademi
Kustos: Professori Jarkko Ketolainen, Kuopion yliopisto

Lääkevalmiste annetaan tavallisimmin suun kautta. Se on yksinkertaista ja potilaalle miellyttävää. Jos hoidon kannalta on oleellista, ettei elimistön lääkeainepitoisuus laske liian alhaiseksi, voidaan lääkeaine vapauttaa valmisteesta pitkitetysti. Lääkeaineen pitkitetty vapautuminen saadaan aikaiseksi esimerkiksi kapseleilla tai tableteilla. Varsinkin matriisitabletit, joissa lääkeaine on tasaisesti jakautunut tabletin sisältämän tehottoman apuaineen sisälle, ovat suhteellisen yksinkertaisia valmistaa, eivätkä siten vaadi monimutkaisia ja taloudellisesti kalliita prosesseja valmistuakseen.

Jari Pajanderin väitöskirjatyössä tutkittiin yksinkertaisia keinoja säädellä lääkeaineen vapautumista matriisitabletista, jotta tulevaisuudessa kyettäisiin valmistamaan edullisesti mahdollisimman luotettavia pitkitetysti lääkeainetta vapauttavia valmisteita. Lisäksi selvitettiin, onko lääkeaineen vapautumiseen suurempi vaikutus lääkeaineen vai valmisteen ominaisuuksilla. Lopuksi tutkimuksessa arvioitiin lääkevalmisteen toimivuutta ja turvallisuutta mittaavan vapautumiskokeen soveltuvuutta pitkitetysti lääkeainetta vapauttavan matriisitabletin tutkimiseen.

Tutkimuksessa todettiin, että apuaineen partikkelikokoa muuttamalla voidaan vaikuttaa lääkeaineen sijoittumiseen tabletin sisällä ja siten lääkeaineen vapautumisen ominaisuuksiin. Tabletti koostuu suurimmaksi osaksi tehottomasta apuaineesta. Jos apuaineen partikkelikoko on pieni, lääkeaine vapautuu hitaasti, mutta jos partikkelikoko on tarpeeksi suuri, tabletit hajoavat nopeasti nesteympäristössä, kuten ruoansulatuskanavassa, vapauttaen sisältänsä lääkeaineen välittömästi. Lisäksi huomattiin, että tabletin puristuksessa käytettävällä voimalla voidaan myös hallita lääkeaineen vapautumista matriisitabletista: suuri puristusvoima tuottaa tabletteja, jotka vapauttavat lääkeaineen pitkitetysti.

Vertailtaessa lääkeaineen vapautumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä havaittiin, että tabletin rakenne vaikuttaa voimakkaimmin lääkeaineen vapautumiseen. Lääkeaineen ominaisuudet, kuten vesiliukoisuus, ovat ratkaisevia tilanteissa, joissa tabletin rakenne pidetään vakiona. Tutkimuksissa havaittiin lisäksi, että erittäin vesiliukoinenkin lääkeaine voidaan vapauttaa matriisitabletista pitkitetysti, jos edellä mainittuja kontrollointikeinoja hyödynnetään. Ainoastaan tilanteissa, joissa itse lääkeaine ja tehoton apuaine ovat yhteensopimattomia, lääkeaineen vapautumiseen matriisitabletista ei voida vaikuttaa. Yhteensopimattomuudet ovat kuitenkin harvinaisia ja tutkimuksen perusteella ne ovat aina apu- ja lääkeainekohtaisia.

Lääkevalmisteen ominaisuuksia tutkitaan kokeilla, jotka ovat Euroopan farmakopean mukaisia. Euroopan farmakopea on virallinen julkaisu, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Tutkimuksen myötä havaittiin, että usein käytetty vapautumiskoe ei välttämättä tuota luotettavaa tietoa, ellei matriisitabletin sisältämä lääkeaine ole erittäin vesiliukoinen. Tämä voi hankaloittaa esimerkiksi lääkevalmisteen toimivuuden arviointia sen lopullisessa kohteessa eli elimistössä.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet, ISBN 978-951-27-0859-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Jari Pajander, Kuopion yliopisto, farmasian teknologian ja biofarmasian laitos, p. 040 355 3305, pajander@hytti.uku.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin