20.11. Koulutusinnovaatiotoiminnan tukeminen ja johtaminen ammattikorkeakouluissa

TtM Mervi Vidgren, väitös 20.11.2009 klo 12, Medistudian auditorio ML1, Kuopio

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Hoitotiede

Koulutusinnovaatiotoiminnan tukemisen ja johtamisen mallintaminen.Tapaustutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun terveys- ja liiketalousaloilta

Vastaväittäjä: dosentti, KT Pirkko-Liisa Vesterinen, Johtamistaidon Opisto JTO

Kustos: professori, THT Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto

Mervi Vidgren tarkasteli väitöstutkimuksessaan koulutusinnovaatioita ammattikorkeakouluympäristössä. Tutkimus kuvaa ja mallintaa koulutusinnovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä koulutusinnovaatiotoiminnan tukemista ja johtamista.

Tapaustutkimuksen kohteena oli koulutuksen laatuyksiköksi valittu Laurea-ammattikorkeakoulu, josta ryhmäteemahaastateltiin johtoa sekä terveys- ja liiketalouden opettajia.Tutkimuksen toisessa vaiheessa oli asiantuntijapaneeli, jossa oli mukana eri puolelta Suomea työelämän, opiskelijoiden, opettajien ja johdon edustajia.

Koulutusinnovaatio ei rakennu laboratoriossa tai tuotekehitysyksikössä teknologisten innovaatioiden tapaan. Ammattikorkeakouluissa uudistuksen kehittämisessä ja toteutuksessa on mukana laaja joukko henkilöitä, sillä kehitys tapahtuu arjessa yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Tutkimus nostaa esiin asia- ja ihmisten johtamisen sekä pedagogisen asiantuntijuuden ammattikorkeakoulun johtamisessa. Ylimmältä johdolta odotetaan kannustusta, palautetta ja kiinnostusta opettajien ja opiskelijoiden kehittämistyötä kohtaan. Opettajien odotetaan olevan rohkeita uudistajia, jolla on uskallusta irrottautua omasta asiantuntijaroolista uuden oppijaksi.

Opettajien ottaminen mukaan strategiatyöhön varmistaa heidän sitoutumisensa uudistukseen.Samalla opettajat tietävät oman työnsä kytkeytymisen kokonaisuuden tavoitteiden toteutumiseen.Tutkimus nostaa esiin keskijohdon merkityksen korkeakoulujen johtamisessa. Lisäksi tarvitaan uudentyyppistä toimintatapaa sitouttaa opiskelijat kumppaneina uudistuksen alkuvaiheesta lähtien konkreettiseen kehittämistyöhön.

Opetus- ja opiskelukulttuuria uudistettaessa on uskallettava luopua entisistä vanhojen traditioiden ohjaamista käytänteistä ja annettava tilaa opiskelijoille. Uudistuminen edellyttää lisäksi ammattikorkeakoulun virkaehtosopimuksen uudentyyppistä tulkintaa, jossa tarkastellaan asiantuntijatyötä kokonaisuutena yksittäisen tuntien seuraamisen sijaan.

Monialaisten ammattikorkeakoulujen johtaminen on haasteellista.Yhteisöllinen oppimisprosessi kääntyy itseään vastaan, jos koulutusaloja yhteismitallistetaan liikaa.Ammattikorkeakoulutasolla tarvitaan yhteinen näkemys opettajuudesta sekä opetuksen ja opiskelun yhteiset käsitteet ja toimintamallit, joiden sisällä asiantuntijat voivat tehdä omia sovelluksiaan koulutusalan ja oppiaineen vaatimusten mukaan.

Koulutusinnovaation kompastuskivenä on uudistuksen tahallinen hidastaminen.Pahimmillaan opettajat antavat opiskelijoille negatiivista tietoa uudistuksesta ja siten pyrkivät hidastamaan uudistuksen käyttöönottoa.

Korkeakoulujen arviointineuvoston koulutuksen laatuyksikköarviointi voi parhaimmillaan toimia pedagogisen kehittämisen moottorina. Arviointi ja parantaminen edellyttävät rohkeutta jatkuvaan vuoropuheluun sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella.   Sen myötä syntyy uudistamisen ilmapiiri. Tämän vuoksi kehittävän arvioinnin näkökulmaa tulisi korostaa erilaisten ranking-listausten vastakohtana.   

Tutkimuksen molempien vaiheiden aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.Lisäksi toisessa vaiheessa johtamisen osatekijöitä pisteytettiin SWING-menetelmällä.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 178, ISBN 978-951-27-1237-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Vararehtori Mervi Vidgren, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044-785 5003, mervi.vidgren@savonia.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin