21.12. Varhainen hoidon aloitus parantaa septisen infektion ennustetta hematologisilla potilailla

LL Sari Hämäläinen, väitös 21.12.2009 klo 12, Olavinlinnan konferenssisali, Savonlinna

Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketiede

Severe sepsis in neutropenic haematological patients (Vaikea sepsis hematologisilla neutropeenisilla potilailla)

Vastaväittäjä: Dosentti Veli-Jukka Anttila, Helsingin yliopisto
Kustos: Dosentti Esa Jantunen, Kuopion yliopisto

Sari Hämäläinen tutki väitöstyössään pahanlaatuista veritautia sairastavien neutropeenisten aikuispotilaiden vaikeaa septistä infektiota. Erityisen mielenkiinnon kohteena olivat taudinkulun vaikeutumista ennakoivat merkkiaineet.

Pahanlaatuisia veritauteja sairastavien potilaiden solunsalpaajahoito aiheuttaa väistämättä matalasoluvaiheen eli neutropenian ja lisääntyneen vakavien infektioiden riskin. Infektiot ovat edelleen merkittävä kuolinsyy sekä akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavilla että korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon kantasolujensiirron tuella (ASCT) saaneilla potilailla.

Varhain aloitettu empiirinen antimikrobihoito on neutropeenisten infektioiden hoidon kulmakivi. Neutropeenisen kuumeen yhteydessä on perinteisesti seurattu C-reaktiivisen proteiinin (CRP) pitoisuutta. Tämän lisäksi on viime vuosina saatu näyttöä siitä, että elimistön tulehdusvasteen tutkimisesta saattaa olla hyötyä tunnistettaessa potilaita, joiden kohdalla infektio johtaa vaikeaan sepsikseen tai jopa septiseen shokkiin. Sydänhormoneista natriureettisen peptidin BNP:n kohonneilla pitoisuuksilla on todettu ennustearvoa tehohoitopotilailla. Näiden tulehdusvastetta mittaavien parametrien käyttäytymisestä ja ennustevaikutuksesta ei ole tietoa hematologisilla potilailla.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhdessä keskuksessa hoidettujen AML- ja ASCT-potilaiden neutropeenisen infektion vaikeusaste, mahdollinen aiheuttaja ja kuolleisuus. Tutkimuksessa määritettiin uusia merkkiaineita, joilla infektion vaikeusastetta ja siten tehokkaamman seurannan ja hoidon tarvetta voitaisiin paremmin ennakoida ja ennustetta edelleen parantaa. Tutkimusasetelmassa kiinnitettiin erityistä huomiota neutropeenisen potilaan voinnin tarkkaan seurantaan vuodeosasto-oloissa.

Korkean riskin potilaille ennaltaehkäisevää hoitoa jo ennen neutropeniaa

Tutkimus osoitti, että infektioiden tarkalla seurannalla ja varhaisella hoidon aloituksella on merkitystä hematologisten neutropeenisten potilaiden ennusteeseen. Vaikka tutkitussa potilasryhmässä vaikeaan sepsikseen liittyvä kuolleisuus oli takautuvissa analyyseissä merkittävä, valtaosa potilaista selviytyi sepsiksestä hyvin. Tähän vaikutti varhainen laajakirjoisen antimikrobihoidon aloitus heti kuumeen ilmaannuttua sekä muu varhainen hoito.

Septisten infektioiden aiheuttajat olivat valtaosin gram-positiivisia bakteereita, kuten muissakin länsimaisissa keskuksissa. Gram-negatiivisista taudinaiheuttajista Pseudomonas aeruginosan osuus oli merkittävä. Tämän bakteerin aiheuttamat septiset infektiot johtivat usein potilaan menehtymiseen.

Osaston hoitokäytäntöä muutettiin tutkimuksen aikana niin, että riskipotilaille aloitettiin aiempaa laajakirjoisempi antibioottihoito jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimuslöydöksen vuoksi korkean riskin potilaille aloitetaan myös ennaltaehkäisevä antibioottihoito ennen hoitoon liittyvän neutropenian kehittymistä. Sepsiksen aikana ilmaantuvat merkkiaineet, kuten CRP, verisuonikasvutekijä (VEGF) tai natriureettinen peptidi (NT-proBNP), eivät osoittautuneet kliinisesti käyttökelpoisiksi infektion vaikeusasteen ennustamisessa. Näistä VEGF on kuitenkin lupauksia herättävä ja tarvitsee lisätutkimusta suuremmassa potilasjoukossa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 472, ISBN 978-951-27-1372-1. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Infektiolääkäri Sari Hämäläinen, KYS, Sisätautien klinikka, sari.hamalainen@kuh.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin