28.11. Sortavalan kirkon- ja henkikirjat kertovat väestöstä kahta eri todellisuutta vuosilta 1800–1940

Joensuun yliopisto
Väitös historian alalta 28.11.2009

Väittelijä
Päivi Happonen

Väitösaika ja -paikka
28.11.2009, 12, sali M102, Metria

Väitöskirja
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen profiilin kuvaajina 1800-luvun alusta vuoteen 1940


Vastaväittäjä
Dosentti Kari Pitkänen, Jyväskylän yliopisto

Kustos
Professori Maria Lähteenmäki, Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta

Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen profiilin kuvaajina 1800-luvun alusta vuoteen 1940

Sortavalan kirkon- ja henkikirjat kertovat väestöstä kahta eri todellisuutta vuosilta 1800–1940

Filosofian lisensiaatti Päivi Happonen tarkastelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa historian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan henkikirjojen ja kirkonkirjojen sekä kirkonkirjatiedoista koottujen väestötilastojen luotettavuutta. Tutkimuskohteena ovat Sortavalan kaupungin henkikirjat ja kirkonkirjat 1800-luvun alusta vuoteen 1940.

Tutkimuksessa selvisi, että henkikirja- ja kirkonkirjaväestön epäidenttisyys on paikallinen tekijä, jonka voimakkuus vaihtelee tutkimuskohteittain. Tekijän merkittävyys olisi kuitenkin aina todennettava tutkimustulosten luotettavuuden osoittamiseksi. Tutkittavan väestön määrää tai rakenteellisia ominaisuuksia ei voida luotettavasti tarkastella vain henkikirjojen tai kirkonkirjojen tai väestötilastojen mukaan, jos henkikirjaväestö ja kirkonkirjaväestö eroavat henkilötasolla toisistaan.

Sortavalan pieni kaupunkiväestö mahdollisti tutkimuksessa lähteiden syvällisen tarkastelun. Sortavalassa kaupunkilaisista enimmillään puolet oli ortodokseja. Siten kahden kirkkokunnan väestölähteitä voitiin verrata paitsi toisiinsa, myös henkikirjoihin. Kun Vanha Suomi yhdistettiin vuonna 1812 muuhun Suomeen, ulotettiin sinne Ruotsin valtakunnassa vuonna 1749 käyttöön otettu väestötilastointi. Tilastointivelvoitteet koskivat vuodesta 1830 alkaen myös ortodoksisia seurakuntia.

Sortavalan kaupungissa henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin rekisteröitiin suuressa määrin täysin eri henkilöitä, joten vain jompaankumpaan lähdesarjaan perustuva väestönkehityksen tarkastelu olisi vääristänyt huomattavasti kaupungin väestöllistä profiilia.
Sortavalan kaupungin henkikirjoihin merkitystä väestöstä 34 prosenttia puuttui rippikirjoista, ja rippikirjoihin merkityistä seurakuntalaisista 43 prosenttia ei sisältynyt kaupungin henkikirjoihin. Henkikirjojen luotettavuus väkiluvun kuvaajana lisääntyi 1860-luvulta lähtien. Samaan aikaan rippikirjojen ja väkilukutaulujen luotettavuus heikentyi. Ortodoksiset rippikirjat olivat luterilaisia ajantasaisempia. Sen sijaan Sortavalassa ortodoksisten väkilukutaulujen väkiluvut perustuivat ilmeiseen arvaukseen. Henkikirjat kuvaavat myös Sortavalan kaupungin perhe- ja kotitalousrakennetta kirkonkirjoja luotettavammin.

Väestöhistoriallisissa tutkimuksissa ei ole systemaattisesti analysoitu henkikirjojen ja kirkonkirjojen ja kirkonkirjatiedoista koottujen väestötilastojen luotettavuutta. Luotettavuustarkastelu on pääsääntöisesti kohdentunut määrällisten tietojen vastaavuuksien arviointiin, mutta ei lukujen muotoutumisen tutkimiseen. Tällöin henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin rekisteröidyn väestön oletetaan olevan pääsääntöisesti henkilötasolla sama. Lisäksi historiallisten väestölähteiden luotettavuuden on yleisesti ajateltu parantuneen 1800-luvulla. Todellisuudessa kirkonkirjojen ja väestötilastojen luotettavuus heikentyi, koska kirkonkirjajärjestelmä ei pystynyt mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin.

Päivi Happonen on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1986. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1992 ja filosofian lisensiaatiksi vuonna 2000 Joensuun yliopistosta. Nykyisin hän toimii Kansallisarkiston kehittämisjohtajana.

Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.joensuu.fi/kuvat/painokuvat/2009/happonenpaivi.jpg

Lisätietoja: Päivi Happonen, p. 09- 228 52254, paivi.happonen(at)narc.fi 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin