4.12. Diakoniatyöntekijät tarvitsevat lisää valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

TtL Lea Rättyä, väitös 4.12.2009 klo 12, Medistudia ML3, Kuopio

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Hoitotiede

Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteiskunnallisessa muutoksessa

 

Vastaväittäjä: Professori Sirpa Janhonen, Oulun yliopisto

Kustos: Dosentti Merja Nikkonen, Kuopion yliopisto

Lea Rättyän tutkimuksen mukaan diakoniatyöntekijät kohtaavat työssään monenlaista yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin liittyvää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tasolla ilmenevää pahoinvointia. Diakoniatyöntekijät haluavat puuttua erityisesti sellaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotka liittyvät työhön, perhe-elämään, asumiseen, julkisissa palveluissa ilmeneviin puutteisiin, ihmisten eriarvoisuuden lisääntymiseen ja arvojen muutokseen yhteiskunnassa. Diakoniatyöntekijät tunnistavat ihmisille pahoinvointia aiheuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä, mutta voidakseen paremmin vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, he kokevat tarvitsevansa lisää rohkeutta ja tietoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida diakoniatyöntekijöiden käsityksiä työnsä sisällöstä ja yhteiskunnallisten muutosten tuomista haasteista diakoniatyölle. Tutkimusaineisto kerättiin Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä avoimia kysymyksiä sisältävien kyselylomakkeiden avulla vuosina 1999–2000 ja vuonna 2006. Aineistot analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin diakoniatyön sisällön omaleimaisuutta suhteessa muuhun auttamis- ja hoitotyöhön ja etsiä mahdollisuuksia aikaisempaa yhteisöllisempään ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampaan työhön.

Diakoniatyö auttaa yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä

Tutkimukseen osallistuneet diakoniatyöntekijät kohtasivat työssään yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Yksilötyössä oli päämääränä kokonaisvaltainen tuki, jossa otettiin huomioon asiakkaan kokonaiselämäntilanne ja avun tarve. Diakoniatyöntekijät kokivat valmiutensa ja osaamisensa yksilötyössä suhteellisen hyviksi siitä huolimatta, että yksilötyö oli vaativaa ja ihmisten avun tarve ja vaikeuksien monimuotoisuus oli lisääntynyt.

Diakoniatyöntekijät olivat huolissaan perheiden vaikeuksista ja lasten pahoinvoinnista. Perheiden auttamisessa painottuivat emotionaalisen, käytännöllisen ja tiedollisen tuen antaminen sekä kotikäynnit ja ryhmätoiminta, millä tavoitettiin erityisesti äitejä ja lapsia. Haasteeksi diakoniatyöntekijät näkivät miehiä ja perheen isiä kiinnostavan toiminnan järjestämisen.

Diakoniatyöntekijöiden tekemä yhteisötyö painottui ryhmätoimintaan, osallisuuteen tukemiseen, tiedollisen tuen antamiseen ja seurakunnan sanoman edustamiseen. Diakoniatyöntekijät tekivät laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. He olivat sillanrakentajia ihmisten, eri tahojen ja yhteisöjen välillä. Diakoniatyö edisti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisen auttamisen, monipuolisen ryhmätoiminnan ja osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavan toimintansa avulla.

Yhteisvastuun ja yhteisöllisyyden lisääminen keskeistä diakoniatyön kehittämisessä

Diakoniatyön sisältö ja työn kehittäminen oli diakoniatyöntekijöiden mukaan sidoksissa yhteiskunnalliseen muutokseen ja muutosten aiheuttamiin alueellisiin ja paikallisiin muutoksiin. Diakoniatyön kehittäminen edellytti yhteisvastuun lisäämistä, yhteisöllisyyden vahvistamista, diakoniavastuun laajentamista sekä vapaaehtoistyön ja yhteistyön kehittämistä.

Yhteisvastuun lisäämisen ohella diakoniatyöntekijät näkivät tärkeäksi etsivään työhön ja hädänalaisimpien ihmisten auttamiseen keskittymisen sekä työmenetelmien kehittämisen. Työn kehittäminen edellytti riittäviä resursseja ja työyhteisön tukea. Rättyä kehitti tulosten pohjalta alustavan mallin diakoniatyöstä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet, ISBN 978-951-27-1238-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: Lea Rättyä, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu, p. 040 765 8735, lea.rattya@diak.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin