5.12. Biohajoavien implanttien testaus vaatii tuote- ja sovellutuskohtaisia menetelmiä

FM, TtM  Petteri Väänänen, väitös
Lauantai 5.12.2009 klo 12, Mediteknian auditorio MET

Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta/Lääketieteellinen tekniikka

Testing of Biodegradable Bone Fixation Implants: In Vitro and Clinical Experiments With Plate-Screw Constructs (Biohajoavien luunkiinnitysimplanttien testaus: Kokeellinen ja kliininen tutkimus levy-ruuvi kiinnitysmenetelmillä)

Vastaväittäjät: Professori, Dr Tech, FBSE Minna Kellomäki, Tampereen teknillinen yliopisto ja dosentti, MD, PhD Teppo Järvinen, Tampereen yliopisto
Kustos: Professori Reijo Lappalainen, Kuopion yliopisto

Biohajoavien implanttien testaus vaatii tuote- ja sovellutuskohtaisia menetelmiä

Luunmurtumien kiinnityksessä käytetään perinteisesti metallisia luunkiinnitysimplantteja, jotka pitävät murtumalinjan paikoillaan luutumisen ajan. Useissa tapauksissa murtuman parantumisen jälkeen metalliset implantit joudutaan poistamaan mahdollisten haittavaikutusten vuoksi tai niiden estämiseksi, mikä vaatii uusintaleikkauksen ja näin ollen aiheuttaa kustannuksia sekä altistaa potilaan uusille komplikaatioille ja leikkauksen riskeille. Vaihtoehtona metallisille luunkiinnitysimplanteille, erilaisia biohajoavista polymeerimateriaaleista valmistettuja implantteja sekä niiden soveltuvuutta murtumien kiinnitykseen on tutkittu viime vuosina Suomessa runsaasti. Biohajoavista materiaaleista valmistetut implantit tukevat luuta murtuman paranemisen ajan, jonka jälkeen ne maitohappopohjaisina liukenevat elimistöön ja poistuvat lopulta hiilidioksidina ja vetenä. Näin ollen biohajoava implantti ei myöhemmin aiheuta ongelmia, eikä tarvetta poistoleikkaukselle ole.

Ennen kuin biohajoava luunkiinnitysimplantti, tai mikä tahansa muu lääketieteellinen sovellutus, voidaan hyväksyä laajamittaiseen kliiniseen käyttöön, täytyy sen turvallisuus ja soveltuvuus varmistaa ja osoittaa joko kokeellisesti in vitro eli laboratorio-olosuhteissa, eläinkokeissa tai kliinisissä kokeissa. Verrattuna perinteisiin metallisiin implantteihin biohajoavien implanttien ominaisuudet muuttuvat lyhyessäkin ajassa huomattavasti ja näin ollen niiden testaus vaatii erityistä huomiota.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa uudentyyppisestä biohajoavasta polymeeristä valmistettujen levy-ruuvi kiinnitysmenetelmien soveltuvuutta uusiin kliinisiin käyttökohteisiin tutkittiin kehittämällä ja käyttämällä uusia sovellutuskohtaisia kokeellisia ja kliinisiä testausmenetelmiä. Kokeellisessa osiossa mm. mallinnettiin biomekaanisesti nilkkamurtuman kiinnitystä, kiinnityksen kokemaa fysiologista kuormitusta sekä elimistön aikaansaamia hajoamisolosuhteita ilman eläinkokeita. Lisäksi kokeellisesti varmistettiin toisen biohajoavan levy-ruuvi kiinnitysmenetelmän biohajoamisnopeus laboratorio-olosuhteissa kliinistä käyttöä silmällä pitäen. Kliinisessä testauksessa kyseistä kiinnitysmenetelmää käytettiin ensimmäisen kerran metallikiinnityksen sijaan lonkkatekonivelleikkauksen yhteydessä luusiirteen paikalla pysymisen varmistamiseen menestyksekkäästi kuudella potilaalla.

Tämän väitöskirjan tulosten perusteella kokeellisesti ja kliinisesti tutkitut biohajoavat levy-ruuvi kiinnitysmenetelmät soveltuvat lujuus- sekä biohajoamisominaisuuksiensa puolesta käytettäviksi uusissa kliinisissä sovellutuksissa. Kliininen soveltuvuus ja tehokkuus tulee kuitenkin varmistaa laajemmalla, sokkoutetulla, sovellutuskohtaisella kliinisellä vertailututkimuksella. Jatkotutkimuksia biohajoavilla kiinnitysimplanteilla uusissa sovellutuskohteissa voidaan pitää perusteltuina, sillä jo aiemmin on osoitettu biohajoavien implanttien käytön, verrattuna vastaavien metallisten implanttien käyttöön, pienentävän merkittävästi kokonaiskustannuksia tietyissä kliinisissä sovellutuksissa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-1400-1. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja: FM, TtM Petteri Väänänen, p. 040 865 1128, tpvaanan@hytti.uku.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin